Akt korporacyjny

Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 6/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 7 sierpnia 2018 r., znak: GMS-WP-173-220/18, negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt.

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień ochronnych, co w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej skutkować będzie wzrostem zachorowań na choroby zakaźne i w dalszej perspektywie może prowadzić do epidemii. Projekt ustawy należy ocenić jako groźny dla bezpieczeństwa zdrowotnego w szczególności w sytuacji w której w Europie występują duże migracje ludności z obszarów, na których nie są prowadzone masowe szczepienia ochronne i gdzie występują choroby zakaźne, które dzięki szczepieniom ochronnym udało się w Polsce wyeliminować. Ryzyko epidemiologiczne związane tymi zjawiskami jest realne, czego dowodem są doniesienia o rosnącej liczbie zachorowań na choroby zakaźne takie jak odra.

Według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż poprzez szczepienia ochronne. Dlatego zmiany przewidziane w projekcie ustawy stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego.

Podkreślić należy, że rozwiązania zawarte w opiniowanym projekcie ustawy stoją w rażącej opozycji do, wynikającego z treści art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku zwalczania chorób epidemicznych.