Akty korporacyjne

Lekarz.2018.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

STANOWISKO Nr 3/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 10 stycznia 2018 r., znak: GMS-WP-173-19/18 popiera rozwiązania zawarte w przedmiotowym projekcie.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje pozytywną ocenę rozwiązań zawartych w projekcie ustawy, wyrażoną w apelu Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 8/17/P-VII z dnia 27 października 2017 r.