Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

APEL Nr 4/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie obowiązku prowadzenia przez świadczeniodawców dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o uchylenie § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawca będzie obowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Przepis ten przewiduje, że "Świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524):

1) historii choroby - w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
2) historii zdrowia i choroby - w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej."

W ocenie samorządu lekarskiego wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest poważnym przedsięwzięciem dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymaga dużego nakładu czasu i środków finansowych. W związku z powyższym przedmiotowy obowiązek powinien być wprowadzony w drodze rozważnych zapisów szczebla ustawowego, a właściwym miejscem dla takiej regulacji wydaje się być ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, a nie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które jest dedykowane dla tych podmiotów, które świadczą usługi zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ. Nałożenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na świadczeniodawców obowiązku

prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (co jest czymś innym niż zdefiniowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia "elektroniczna dokumentacja medyczna") - nie znajduje żadnego uzasadnienia i może potęgować chaos oraz dezinformację wśród lekarzy i lekarzy dentystów oraz podmiotów leczniczych.

Niezależnie od powyższego środowisko lekarzy dentystów zgłasza, że jeśli z obowiązku określonego w § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wyłączeni są świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej - to tym bardziej z wyłączenia powinni korzystać świadczeniodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.