Obliczanie początkowej daty pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego mianowanego zgodnie z zasadami obowiązującymi... - OpenLEX

Obliczanie początkowej daty pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego mianowanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1045).

Akty korporacyjne

Sędz.2021.7.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lipca 2021 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 lipca 2021 r.
w przedmiocie obliczania początkowej daty pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego mianowanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1045)

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 czerwca 2021 r., w którym wskazano na rozbieżności stanowisk w zakresie obliczania początkowej daty, od której biegnie 4-letni okres pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego mianowanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1045), tj. przed 16 czerwca 2018 r., Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje następujące stanowisko:
1.
w razie braku zgłoszenia przez Krajową Radę Sądownictwa sprzeciwu początkową datą, od której biegnie 4-letni okres pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego mianowanego:
a)
zgodnie z zasadami obowiązującymi do 16 stycznia 2018 r. jest dzień, w którym upłynął miesiąc od dnia przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa wykazu i wniosku, o których mowa w art. 106i § 8 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), w brzmieniu obowiązującym przed 17 stycznia 2018 r.,
b)
zgodnie z zasadami obowiązującymi od 17 stycznia 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. jest dzień, w którym upłynęły dwa miesiące od dnia przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa wykazu i wniosku, o których mowa w art. 106i § 8 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), w brzmieniu obowiązującym przed 16 czerwca 2018 r.,
2.
w razie zgłoszenia przez Krajową Radę Sądownictwa sprzeciwu początkową datą, od której biegnie 4-letni okres pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego mianowanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 16 czerwca 2018 r. jest dzień, w którym została podjęta przez Krajową Radę Sądownictwa uchwała uchylająca uchwałę wyrażającą sprzeciw albo zostało przez Sąd Najwyższy uwzględnione odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa wyrażającej sprzeciw.