Objęcie honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencji Naukowej - Kongres Restrukturyzacyjny "Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji".

Akty korporacyjne

Radc.2021.10.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 października 2021 r.

UCHWAŁA Nr 310/XI/2021
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencji Naukowej - Kongres Restrukturyzacyjny "Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji"

Na podstawie art. 59 ust. 4 w związku z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) oraz § 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 108/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Obejmuje się honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencję Naukową - Kongres Restrukturyzacyjny "Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji", organizowaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w Warszawie.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.