Akt korporacyjny

KAAUM.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 39/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: nadania Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu statusu członka stowarzyszonego KRAUM

Na podstawie § 1 a ust. 2 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr 26/2017 KRAUM z dnia 26 kwietnia 2017 r., w związku z wnioskiem z dnia 15 maja 2017 r. Prorektora ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Pozytywnie rozpatruje wniosek z dnia 15 maja 2017 r. Prorektora ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2.  Nadaje status członka stowarzyszonego KRAUM Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
3.  Na posiedzeniach KRAUM Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentuje Prorektor ds. medycznych.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.