Rewid.2018.6.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 35/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie możliwości ubiegania się przez biegłego rewidenta o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (dalej: "KRBR") informuje, że w przypadku wystąpienia choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej: "ODZ") w wymaganym terminie, biegły rewident może wystąpić do KRBR z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu 1 . Do wniosku niezbędne jest przedłożenie (do wglądu) kopii dokumentów potwierdzających wystąpienie przyczyn(-y) uniemożliwiających(-ej) odbycie ODZ w wymaganym terminie. KRBR ma obowiązek rozpatrzenia ww. wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadomić biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu. Wzór takiego wniosku stanowi załącznik do komunikatu.

KRBR jednocześnie przypomina, że zgodnie z § 2 uchwały Nr 2111/39/2018 KRBR z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, minimalna liczba godzin ODZ wynosi 24 godziny lekcyjne w każdym roku kalendarzowym okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że maksymalnie z tej liczby 8 godzin lekcyjnych biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.; dalej "ustawa"), w formach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2391).

Tym samym, nie ma potrzeby kierowania przez biegłego rewidenta do KRBR wniosku o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, jeżeli w danym roku okresu rozliczeniowego biegły rewident wypełnił ww. minimum godzinowe (tj. odbył 24 godziny lekcyjne szkolenia, z czego co najmniej 16 godzin lekcyjnych poprzez udział w szkoleniu przeprowadzonym przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w ar. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz maksymalnie 8 godzin lekcyjnych odbył w ramach samokształcenia, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy). Wyjątek stanowi sytuacja, w której dany rok jest rokiem kończącym okres rozliczeniowy (czyli jest to rok: 2020, 2023, 2026 itd.) i pomimo wypełnienia w każdym roku okresu rozliczeniowego minimum godzinowego (tj. po 24 godziny lekcyjne rocznie), biegły rewident nie wypełnił minimum dla okresu rozliczeniowego (tj. łącznie 120 godzin lekcyjnych).

KRBR informuje, iż niespełnienie wymagań formalnych, tj. niedołączenie do wniosku kompletu dokumentów lub brak złożenia stosownych wyjaśnień, pomimo wezwania do uzupełnienia wymagań formalnych, potwierdzających wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej odbycie ODZ w wymaganym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski należy kierować do KRBR w ciągu roku, którego dany wniosek dotyczy, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególną sytuacją biegłego rewidenta wniosek może zostać złożony najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy (w rozumieniu daty wpływu do Biura PIBR).

Tym samym traci moc komunikat Nr 56/2015 KRBR z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości ubiegania się przez biegłego rewidenta o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

ZAŁĄCZNIK

...................................., dn. .............. 20....... r.
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK

o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Imię i nazwisko biegłego rewidenta:
Nr wpisu do rejestru:
Wnioskowana liczba godzin do przeniesienia:

Dotyczy roku1.................

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, tj. do dnia2 ............................. r.

Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do wniosku dołączam następujące dokumenty3:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................................
(podpis)

1 Należy wpisać rok, w którym biegły rewident nie miał możliwości odbycia wymaganego minimum godzinowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

2 Podana data nie może przekraczać dwóch lat od końca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy.

3 Chodzi o przedłożenie do wglądu kopii dokumentów potwierdzających, że wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiło odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wymaganym terminie. Dokumenty zostaną odesłane po wydaniu przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów decyzji w sprawie wyrażenia zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia w terminie późniejszym.

Pouczenie: niespełnienie wymagań formalnych, tj. brak kompletu ww. dokumentów, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

1 Tym samym przykładowo wniosek o odbycie ODZ za 2018 r. w terminie późniejszym może maksymalnie wskazywać termin 31 grudnia 2020 r., za 2019 r. - 31 grudnia 2021 r. itd.