Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 50/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie logo Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Na podstawie art. 60 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się logo Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Wzór logo określa załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uprawnionymi do używania logo są ośrodki mediacji radców prawnych, które przystąpiły do Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK