PAN.2018.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 19/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie likwidacji pomocniczej jednostki naukowej PAN działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.

Na podstawie art. 68 ust. 2 i 3 w związku z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018r. poz. 1475) Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje.
§  1. 
1.  Zarządza się likwidację pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie, zwanej dalej "Stacją", poprzez całkowite zakończenie działalności Stacji.
2.  Dzień otwarcia likwidacji wyznacza się na 1 października 2018 roku.
3.  Dzień zakończenia likwidacji wyznacza się na 31 grudnia 2018 roku.
§  2. 
1.  Z pracownikami Stacji zostanie rozwiązany stosunek pracy.
2.  Z dniem zakończenia likwidacji Stacji, majątek Stacji pozostały po zaspokojeniu wierzytelności staje się majątkiem Polskiej Akademii Nauk. Składniki majątku ruchomego mające wartość użytkową zostaną wykorzystane przez komórki organizacyjne Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN, po uprzednim ich rozliczeniu i przyjęciu przez właściwe komórki organizacyjne Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.
3.  Z dniem zakończenia likwidacji Stacji, Polska Akademia Nauk przejmie wszelkie prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania Stacji.
4.  Określenie mienia oraz należności i zobowiązań przejętych przez Polską Akademię Nauk nastąpi na podstawie spisu z natury oraz sprawozdania finansowego Stacji sporządzonych na dzień zakończenia likwidacji i zostanie potwierdzone w protokole zdawczo - odbiorczym.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018r. poz. 1475) zagraniczną stację naukową, likwiduje Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i ministrem właściwym do spraw zagranicznych". Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Spraw Zagranicznych nie wnieśli zastrzeżeń do planowanej likwidacji Stacji.

Decyzją Nr 52/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 października 2017 r. powołano komisję do spraw ustalenia szczegółowych warunków likwidacji pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.

W dniu 22 maja 2018r. komisja przekazała Prezesowi PAN opinię w sprawie ustalenia szczegółowych warunków likwidacji.

Po powzięciu uchwały przez Prezydium Akademii o likwidacji Prezes Akademii odwołuje dyrektora Stacji i wyznacza likwidatora.

Dzień otwarcia likwidacji wyznacza się na 1 października 2018 roku.

Dzień zakończenia likwidacji wyznacza się na 31 grudnia 2018 roku.

Z pracownikami Stacji zostanie rozwiązany stosunek pracy. Majątek, prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania pozostałe po likwidacji Stacji przejmuje Polska Akademia Nauk.

Otwarcie likwidacji Stacji likwidator ogłasza dwukrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ostatniego ogłoszenia. Okres między opublikowaniem pierwszego i drugiego ogłoszenia nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni.

Z dniem otwarcia likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii wygasają pełnomocnictwa udzielone przed tym terminem.