PAN.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

DECYZJA Nr 45/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089), postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządza się likwidację jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie, zwanej dalej: "PAN ZDA w Baranowie".
2.  Na likwidatora PAN ZDA w Baranowie wyznacza się Pana dr. Mamadou M. Baha.
3.  Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora PAN ZDA w Baranowie w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności likwidowanej jednostki.
4.  Dzień otwarcia likwidacji wyznacza się na dzień 1 października 2017 r.
5.  Dzień zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2018 r.
6.  Aktywa i pasywa zlikwidowanego PAN ZDA w Baranowie z dniem 1 września 2018 r. przejmie Polska Akademia Nauk.
7.  Przejęcie aktywów i pasywów PAN ZDA w Baranowie przez Akademię zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji.
8.  Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) sporządzenie planu finansowego likwidacji;
2) opracowanie harmonogramu likwidacji;
3) zawiadomienie banku obsługującego PAN ZDA w Baranowie i innych instytucji otoczenia publicznego o otwarciu likwidacji;
4) składanie Prezesowi Akademii okresowych sprawozdań z przebiegu likwidacji oraz sprawozdania z zakończenia likwidacji;
5) optymalizacja kosztów PAN ZDA w Baranowie w okresie likwidacji, w szczególności w zakresie zatrudnienia;
6) sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji;
7) sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;
8) sporządzenie sprawozdania z realizacji planu finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia likwidacji;
9) sporządzenie spisu majątku ruchomego PAN ZDA w Baranowie na dzień zakończenia likwidacji;
10) egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli;
11) zagospodarowanie mienia według wskazań Prezesa Akademii;
12) rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami PAN ZDP w Baranowie;
13) przekazanie dokumentacji zlikwidowanego PAN ZDA w Baranowie do PAN Archiwum w Warszawie;
14) likwidacja rachunku bankowego.
9.  Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez PAN ZDA w Baranowie, które nie wygasną z dniem zakończenia likwidacji, zostaną przejęte z dniem 1 września 2018 r. przez Polską Akademię Nauk.
10.  Stosunki pracy z pracownikami PAN ZDA w Baranowie zostaną rozwiązane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2017r.