Krk 12/v/2020 krajowa rada kuratorów z dnia 21 marca 2020 r.

Akty korporacyjne

Kurat.2020.3.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2020 r.

KRK 12/V/2020
Krajowa Rada Kuratorów
z dnia 21 marca 2020 r.

Pan

JAROSŁAW JAN PINKAS

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

prof. CMKP

Szanowny Panie Inspektorze,

Pismem z 12 marca 2020 roku, oznaczonym KRK 12/V/2020. które w tym samym dniu zostało przesłane do Pana wiadomości. Krajowa Rada Kuratorów przedstawiła specyfikę pracy kuratorów sądowych, przede wszystkim w kontekście zadań wykonywanych przez nich w środowisku podopiecznych, i zwróciła się z prośbą do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dałkowskiej o wydanie rekomendacji prezesom sądów i wytycznych kuratorom zawodowym w zakresie wykonywania przez nich obowiązków służbowych, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

W odpowiedzi na to wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wydała rekomendacje, które za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych, przekazane zostały do jednostek podległych- sądów okręgowych i rejonowych. Stały się one podstawą dla ograniczenia osobistych kontaktów kuratorów sądowych z osobami, wobec których wykonują oni orzeczenia sądu, a także czynności wykonywanych w terenie (np. wywiadów środowiskowych, odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece).

Ograniczenie to nie oznacza jednak, że kuratorzy sądowi zostali całkowicie wyłączeni z czynności podejmowanych w środowisku osób. których dotyczą postępowania sądowe. W szczególności dotyczy to spraw, w których istnieje potrzeba wykonywania zarządzeń sądu, wydanych w sytuacji podejrzenia występowania okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Wykonując czynności tego rodzaju kuratorzy sądowi zobowiązani są do nawiązania w terenie kontaktów z wieloma osobami, nie dysponując przy tym żadnymi informacjami na temat ich stanu zdrowia. Nie można przy tym wykluczyć, że osoby te mogą być zakażone wirusem SARS-CoV-2. bądź są objęte kwarantanną. Sytuacja taka stwarza realne zagrożenie, że kurator sądowy, abstrahując od stanu zdrowia jego samego, może stanowić potencjalne zagrożenie epidemiologiczne dla innych osób, w tym współpracowników, czy osób bliskich.

Z informacji docierających do Krajowej Rady Kuratorów wynika, że nie we wszystkich sądach kuratorzy uzyskali ochronę adekwatną do zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości z 13 marca 2020 roku (pismo oznaczone DNA-VII.122.12.2020).

Mając na uwadze powyżej przywołane okoliczności. Krajowa Rada Kuratorów jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie procedur bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, ze wskazaniem niezbędnych środków ochrony osobistej mających istotne znaczenie dla zminimalizowania ryzyka zagrożenia koronawirusem, a także wiążących zaleceń w tym zakresie.

Proszę zatem o wskazanie w jakie niezbędne i najbardziej elementarne środki ochrony osobistej, np. maseczki, kombinezony, rękawice, itp., powinien być wyposażony kurator, w sytuacji:

1. wykonywania czynności w terenie, w miejscach, w których brak jest potwierdzonych informacji na temat występowania zagrożenia zakażenia wirusem SAR-CoV-2;

2. wykonywania czynności w terenie, w miejscach objętych kwarantanną lub u osób, u których potwierdzone zostało zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Będziemy także zobowiązani za wskazanie jakie środki ochrony osobistej powinny zostać zapewnione, aby optymalnie zabezpieczały kuratorów sądowych podczas wykonywania obowiązków służbowych w terenie, oraz przedstawienie jakie środki ostrożności powinien podjąć kurator sądowy, jakich zasad przestrzegać i w jaki sposób zachowywać się w przypadku potrzeby wykonania takich czynności. Istotne byłyby również informacje na temat zasad utylizowania różnych środków ochrony indywidualnej po ich zużyciu, tak aby nie stanowiły one źródła zagrożenia dla innych osób.

Ze względu na wagę przedstawionego problemu, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Dziękuję.

Załączniki

1. Wystąpienie Podsekretarzu Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 13 marca 2020 roku, oznaczone DNA VI.122.12.2020.

Do wiadomości:

Pan Michał Wójcik- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pani dr Anna Dałkowska- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Warszawa, 13.03.2020 roku

Podsekretarz Stanu

DNA-VI.122.12.2020

Pani/Pan

Prezesi Sądów Apelacyjnych

Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych

Wszyscy

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID 19 uprzejmie proszę o podjęcie wszelkich możliwych działań, w tym ustanowienie i wdrożenie procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych poprzez:

1.
Wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych.
2.
Pozostawienie bez wykonania - z zawiadomieniem organu zarządzającego - wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych kuratorów sądowych.
3.
Wyrażenie zgody na kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych).
4.
W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym zapewnienie kuratorom sądowym środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami sanitarnymi, a w szczególności zapewnienie transportu samochodem służbowym oraz wyposażenie w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe poliwęglanowe, rękawice ochronne oraz środki dezynfekcji.
5.
Zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym (sprawowanie dozorów, nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby).
6.
Zamknięcie wszystkie ośrodków kuratorskich na terenie całego kraju.
7.
Zamieszczanie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy informacyjnej budynku komunikatu dotyczącego ograniczenia osobistych kontaktów stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną.

Proszę o przesłanie niniejszego pisma do Prezesów podległych sądów okręgowych i rejonowych oraz Dyrektorów tych sądów, a także do Kuratorów Okręgowych.