Akty korporacyjne

Rewid.2019.5.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3598/54A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie krajowego standardu usług pokrewnych 4401PL

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia przyjąć i wprowadzić do stosowania krajowy standard usług pokrewnych.
§  1.  Przyjmuje się Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401PL "Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Krajowy standard usług pokrewnych, wskazany w § 1 uchwały, ma zastosowanie do usług wykonywanych na rzecz zarówno jednostek zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", jak i jednostek niebędących jednostkami zainteresowania publicznego.
2.  Usługami, do których ma zastosowanie standard wskazany w § 1 uchwały, są usługi:
a) przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej jednostki,
b) wydawania listów poświadczających
- wykonywane w związku z prospektem emisyjnym jednostki polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur.
3.  Krajowy standard usług pokrewnych, wskazany w § 1 uchwały jest krajowym standardem usług pokrewnych, o którym jest mowa w art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy.
4.  Krajowy standard usług pokrewnych, wskazany w § 1 uchwały, ma zastosowanie do usług rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2019 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
5.  Do krajowego standardu usług pokrewnych, wskazanego w § 1 uchwały, nie mają zastosowania postanowienia uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przywołujące "Przedmowę do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych" i "Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych", wydane przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy.

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWY STANDARD USŁUG POKREWNYCH 4401 PL UZGODNIONE PROCEDURY WYKONYWANE W ZWIĄZKU Z TRANSAKCJAMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI WYMAGAJĄCYMI SPORZĄDZENIA PROSPEKT