Akt korporacyjny

Rewid.2018.3.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2041/37A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), uchwala się, co następuje:
W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), zwana dalej "ustawą". W art. 294 ust. 2 ustawy, ustawodawca wskazał, że uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wydane na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a-c oraz art. 27 ust. 9 uchylanej ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wydanych na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a-c oraz art. 43 pkt 1-3, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W dniu 10 lutego 2015 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę Nr 2783/52/2015 w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej. Zgodnie z treścią art. 294 ust. 2 ustawy, przywołana uchwała straci moc najpóźniej z dniem 21 marca 2018 r.

W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia kontynuacji stosowania dotychczasowych standardów, w niezmienionej ich treści, podjęto niniejszą uchwałę.

§  1.  Przedmiotem niniejszej uchwały jest wprowadzenie jako krajowych standardów wykonywania zawodu wskazanych w niniejszej uchwale:
1) Krajowych Standardów Badania;
2) Krajowych Standardów Przeglądu;
3) Krajowych Standardów Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd;
4) Krajowych Standardów Usług Pokrewnych;

w brzmieniu odpowiednich, wskazanych w § 2, standardów wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych.

§  2. 
1.  Z zastrzeżeniem uchwały Nr 2039/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)), wprowadza się następujące Krajowe Standardy Badania:
1) Krajowy Standard Badania 200 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 200 - "Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania", stanowiący załącznik nr 1.1;
2) Krajowy Standard Badania 210 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 210 - "Uzgadnianie warunków zlecenia badania", stanowiący załącznik nr 1.2;
3) Krajowy Standard Badania 220 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 220 - "Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych", stanowiący załącznik nr 1.3;
4) Krajowy Standard Badania 230 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 230 - "Dokumentacja badania", stanowiący załącznik nr 1.4;
5) Krajowy Standard Badania 240 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 240 - "Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw", stanowiący załącznik nr 1.5;
6) Krajowy Standard Badania 250 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 250 - "Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych", stanowiący załącznik nr 1.6;
7) Krajowy Standard Badania 260 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 260 - "Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór", stanowiący załącznik nr 1.7;
8) Krajowy Standard Badania 265 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 265 - "Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej", stanowiący załącznik nr 1.8;
9) Krajowy Standard Badania 300 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 300 - "Planowanie badania sprawozdań finansowych", stanowiący załącznik nr 1.9;
10) Krajowy Standard Badania 315 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 315 (zmienionego) - "Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia", stanowiący załącznik nr 1.10;
11) Krajowy Standard Badania 320 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 320 - "Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania", stanowiący załącznik nr 1.11;
12) Krajowy Standard Badania 330 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 330 - "Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka", stanowiący załącznik nr 1.12;
13) Krajowy Standard Badania 402 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 402 - "Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej", stanowiący załącznik nr 1.13;
14) Krajowy Standard Badania 450 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 450 - "Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania", stanowiący załącznik nr 1.14;
15) Krajowy Standard Badania 500 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 500 - "Dowody badania", stanowiący załącznik nr 1.15;
16) Krajowy Standard Badania 501 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 501 - "Dowody badania - rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień", stanowiący załącznik nr 1.16;
17) Krajowy Standard Badania 505 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 505 - "Potwierdzenia zewnętrzne", stanowiący załącznik nr 1.17;
18) Krajowy Standard Badania 510 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 510 - "Zlecenie badania po raz pierwszy - stany początkowe", stanowiący załącznik nr 1.18;
19) Krajowy Standard Badania 520 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 520 - "Procedury analityczne", stanowiący załącznik nr 1.19;
20) Krajowy Standard Badania 530 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 530 - "Badanie wyrywkowe (próbkowanie)", stanowiący załącznik nr 1.20;
21) Krajowy Standard Badania 540 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 540 - "Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień", stanowiący załącznik nr 1.21;
22) Krajowy Standard Badania 550 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 550 - "Podmioty powiązane", stanowiący załącznik nr 1.22;
23) Krajowy Standard Badania 560 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 560 - "Późniejsze zdarzenia", stanowiący załącznik nr 1.23;
24) Krajowy Standard Badania 570 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 - "Kontynuacja działalności", stanowiący załącznik nr 1.24;
25) Krajowy Standard Badania 580 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 580 - "Pisemne oświadczenia", stanowiący załącznik nr 1.25;
26) Krajowy Standard Badania 600 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 600 - "Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) - uwagi szczególne", stanowiący załącznik nr 1.26;
27) Krajowy Standard Badania 610 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 610 (zmienionego) - "Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych", stanowiący załącznik nr 1.27;
28) Krajowy Standard Badania 620 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 620 - "Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.28;
29) Krajowy Standard Badania 700 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 - "Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawdzań finansowych", stanowiący załącznik nr 1.29;
30) Krajowy Standard Badania 705 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 - "Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.30;
31) Krajowy Standard Badania 706 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 706 - "Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.31;
32) Krajowy Standard Badania 710 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 710 - "Informacje porównawcze - dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe", stanowiący załącznik nr 1.32;
33) Krajowy Standard Badania 720 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 720 - "Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe", stanowiący załącznik nr 1.33;
34) Krajowy Standard Badania 800 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 800 - "Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia - uwagi szczególne", stanowiący załącznik nr 1.34;
35) Krajowy Standard Badania 805 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 805 - "Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego - uwagi szczególne", stanowiący załącznik nr 1.35;
36) Krajowy Standard Badania 810 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 810 - "Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych", stanowiący załącznik nr 1.36.
2.  W odniesieniu do badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r. powstaje obowiązek sporządzenia przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania. Przykładowe sprawozdania z badania przeprowadzonego zgodnie z wymienionymi w § 2 ust. 1 Krajowymi Standardami Badania, stanowią załączniki nr od 2.1 do 2.4.
3.  Wprowadza się następujące Krajowe Standardy Przeglądu:
1) Krajowy Standard Przeglądu 2400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2400 (zmienionego) - "Przegląd historycznych sprawozdań finansowych", stanowiący załącznik nr 3.1;
2) Krajowy Standard Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 - "Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki", stanowiący załącznik nr 3.2.
4.  Z zastrzeżeniem uchwały Nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu usług atestacyjnych 3000, wprowadza się następujące Krajowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd:
1) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3400 - "Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych", stanowiący załącznik nr 4.1;
2) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3402 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3402 - "Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych", stanowiący załącznik nr 4.2;
3) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3410 - "Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych", stanowiący załącznik nr 4.3;
4) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3420 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3420 - "Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie", stanowiący załącznik nr 4.4.
5.  Wprowadza się następujące Krajowe Standardy Usług Pokrewnych:
1) Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 - "Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych", stanowiący załącznik nr 5.1;
2) Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4410 (zmienionego) - "Usługi kompilacji", stanowiący załącznik nr 5.2.
6.  Stosując krajowe standardy wykonywania zawodu należy brać pod uwagę:
1) "Przedmowę do Międzynarodowych standardów i innych dokumentów dotyczących kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych" wydaną przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych, która stanowi załącznik nr 6.1;
2) "Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych" wydane przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych, które stanowią załącznik nr 6.2.
§  3.  Katalog wybranych pojęć użytych w krajowych standardach wykonywania zawodu w kontekście wymogów ustawy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66), stanowi załącznik nr 7.
§  4.  Przepisy uchwały mają zastosowanie:
1) do wykonywania usług badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się po dniu 21 marca 2018 r.;
2) do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych po dniu 21 marca 2018 r.;
3) do usług pokrewnych rozpoczętych po dniu 1 stycznia 2019 r. z możliwością ich wcześniejszego stosowania.
§  5. 
1.  Traci moc uchwała Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej( 1 ), z zastrzeżeniem wykonywania usług badania i przeglądów sprawozdań finansowych za okresy kończące się do dnia 21 marca 2018 r. oraz usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych do dnia 21 marca 2018 r., jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Od dnia 1 stycznia 2019 r. stosuje się standardy o których mowa w § 2.
2.  W odniesieniu do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r. stosuje się odpowiednio przykłady sprawozdań z badania zawartych w uchwale Nr 1553/33/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sporządzania Sprawozdania z badania w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.1

KRAJOWY STANDARD BADANIA 200

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 200

OGÓLNE CELE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ PRZEPROWADZANIE BADANIA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI BADANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.2

KRAJOWY STANDARD BADANIA 210

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 210

UZGADNIANIE WARUNKÓW ZLECENIA BADANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.3

KRAJOWY STANDARD BADANIA 220

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 220

KONTROLA JAKOŚCI

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  1.4

KRAJOWY STANDARD BADANIA 230

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 230

DOKUMENTACJA BADANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.5

KRAJOWY STANDARD BADANIA 240

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 240

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOTYCZĄCA OSZUSTW

ZAŁĄCZNIK Nr  1.6

KRAJOWY STANDARD BADANIA 250

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 250

UWZGLĘDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  1.7

KRAJOWY STANDARD BADANIA 260

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 260

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI NADZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  1.8

KRAJOWY STANDARD BADANIA 265

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 265

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI NADZÓR I KIEROWNICTWEM W SPRAWIE SŁABOŚCI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  1.9

KRAJOWY STANDARD BADANIA 300

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 300

PLANOWANIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  1.10

KRAJOWY STANDARD BADANIA 315

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 315 (ZMIENIONEGO)

IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYK ISTOTNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA DZIĘKI ZROZUMIENIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.11

KRAJOWY STANDARD BADANIA 320

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 320

ISTOTNOŚĆ PRZY PLANOWANIU I PRZEPROWADZANIU BADANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.12

KRAJOWY STANDARD BADANIA 330

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 330

POSTĘPOWANIE BIEGŁEGO REWIDENTA W ODPOWIEDZI NA OCENĘ RYZYKA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.13

KRAJOWY STANDARD BADANIA 402

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 402

OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE UWZGLĘDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJĄCEJ Z ORGANIZACJI USŁUGOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  1.14

KRAJOWY STANDARD BADANIA 450

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 450

OCENA ZNIEKSZTAŁCEŃ ROZPOZNANYCH PODCZAS BADANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.15

KRAJOWY STANDARD BADANIA 500

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 500

DOWODY BADANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.16

KRAJOWY STANDARD BADANIA 501

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 501

DOWODY BADANIA - ROZWAŻANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  1.17

KRAJOWY STANDARD BADANIA 505

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 505

POTWIERDZENIA ZEWNĘTRZNE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.18

KRAJOWY STANDARD BADANIA 510

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 510

ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY - STANY POCZĄTKOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.19

KRAJOWY STANDARD BADANIA 520

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 520

PROCEDURY ANALITYCZNE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.20

KRAJOWY STANDARD BADANIA 530

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 530

BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE)

ZAŁĄCZNIK Nr  1.21

KRAJOWY STANDARD BADANIA 540

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 540

BADANIE WARTOŚCI SZACUNKOWYCH, W TYM SZACUNKÓW WARTOŚCI GODZIWEJ I POWIĄZANYCH UJAWNIEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  1.22

KRAJOWY STANDARD BADANIA 550

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 550

PODMIOTY POWIĄZANE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.23

KRAJOWY STANDARD BADANIA 560

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 560

PÓŹNIEJSZE ZDARZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.24

KRAJOWY STANDARD BADANIA 570

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 570

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.25

KRAJOWY STANDARD BADANIA 580

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 580

PISEMNE OŚWIADCZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.26

KRAJOWY STANDARD BADANIA 600

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 600

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CZĘŚCI GRUPY) - UWAGI SZCZEGÓLNE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.27

KRAJOWY STANDARD BADANIA 610

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 610 (ZMIENIONEGO)

WYKORZYSTANIE PRACY AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  1.28

KRAJOWY STANDARD BADNIA 620

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 620

KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY EKSPERTA POWOŁANEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.29

KRAJOWY STANDARD BADANIA 700

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 700

FORMUŁOWANIE OPINII I SPRAWOZDANIE NA TEMAT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  1.30

KRAJOWY STANDARD BADANIA 705

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 705

MODYFIKACJE OPINII W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.31

KRAJOWY STANDARD BADANIA 706

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 706

PARAGRAF OBJAŚNIAJĄCY I PARAGRAF DOTYCZĄCY INNEJ SPRAWY W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.32

KRAJOWY STANDARD BADANIA 710

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 710

INFORMACJE PORÓWNAWCZE - DANE KORESPONDUJĄCE I PORÓWNAWCZE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.33

KRAJOWY STANDARD BADANIA 720

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 720

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA DOTYCZĄCA INNYCH INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH ZBADANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.34

KRAJOWY STANDARD BADANIA 800

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 800

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZAŁOŻENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - UWAGI SZCZEGÓLNE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.35

KRAJOWY STANDARD BADANIA 805

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 805

BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ OKREŚLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - UWAGI SZCZEGÓLNE

ZAŁĄCZNIK Nr  1.36

KRAJOWY STANDARD BADANIA 810

w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 810

ZLECENIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2.1

Przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń:

ZAŁĄCZNIK Nr  2.2

Przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń:

ZAŁĄCZNIK Nr  2.3

Przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń:

ZAŁĄCZNIK Nr  2.4

Przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń:

ZAŁĄCZNIK Nr  3.1

KRAJOWY STANDARD PRZEGLĄDU 2400

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG PRZEGLĄDU 2400 (ZMIENIONEGO)

PRZEGLĄD HISTORYCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3.2

KRAJOWY STANDARD PRZEGLĄDU 2410

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG PRZEGLĄDU 2410

PRZEGLĄD ŚRÓDROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH PRZEPROWADZONY PRZEZ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA JEDNOSTKI

ZAŁĄCZNIK Nr  6.1

PRZEDMOWA DO MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH KONTROLI JAKOŚCI, BADAŃ, PRZEGLĄDÓW, INNYCH USŁUG ATESTACYJNYCH I USŁUG POKREWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6.2

MIĘDZYNARODOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE USŁUG ATESTACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Ilekroć w krajowych standardach wykonywania zawodu jest mowa o:

1) firmie audytorskiej - rozumie się przez to firmę audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą";

2) biegłym rewidencie lub partnerze odpowiedzialnym za badanie - rozumie się przez to kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy;

3) sieci - rozumie się przez to strukturę, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy;

4) niezależności firmy audytorskiej, członków zespołu wykonującego badanie oraz osób blisko z nimi związanych, a także sieci - rozumie się przez to niezależność wymaganą przepisami od art. 69 do art. 73 ustawy oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy, a także, jeżeli ma to zastosowanie, art. 4 oraz art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66), zwanego dalej "rozporządzeniem 537/2014", oraz przepisami od art. 134 do 136 ustawy;

5) badaniu - rozumie się przez to badanie, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

6) przedmiocie badania - rozumie się przez to sprawozdanie finansowe określone w art. 45 i art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

7) sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - rozumie się przez to sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy, sporządzane w zakresie i w formie ustalonych w przepisach od art. 83 do art. 87 ustawy, a także, jeżeli ma to zastosowanie, w art. 10 rozporządzenia 537/2014;

8) zespole wykonującym badanie - rozumie się przez to zespół, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy;

9) usłudze przeglądu sprawozdania finansowego - rozumie się przez to usługę, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

10) usługach atestacyjnych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;

11) usługach pokrewnych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;

12) zawodowym księgowym albo praktyku - rozumie się przez to biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 4 ustawy;

13) Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej - rozumie się przez to standardy, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy;

14) dokumentacji badania - rozumie się przez to dokumentację, o której mowa w art. 68 pkt 1 ustawy;

15) zawodowym sceptycyzmie - rozumie się przez to postawę, o której mowa w art. 68 pkt 2 ustawy.

1) Zmieniona uchwałą Nr 913/22a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.