Akty korporacyjne

Rewid.2019.4.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3436/52E/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia przyjąć oraz wprowadzić do stosowania Krajowe Standardy Przeglądu, Krajowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd oraz Krajowe Standardy Usług Pokrewnych.
§  1. 
1.  Przyjmuje się następujące Krajowe Standardy Przeglądu:
1) Krajowy Standard Przeglądu 2400 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2400 (zmienionego) - "Przegląd historycznych sprawozdań finansowych", stanowiący załącznik nr 1.1;
2) Krajowy Standard Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 - "Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki", stanowiący załącznik nr 1.2.
2.  Przyjmuje się następujące Krajowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd:
1) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - "Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych", stanowiący załącznik nr 2.1;
2) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3400 - "Sprawdzanie prospektywnych informacji finansowych", stanowiący załącznik nr 2.2;
3) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3402 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3402 - "Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej", stanowiący załącznik nr 2.3;
4) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3410 - "Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych", stanowiący załącznik nr 2.4;
5) Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3420 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3420 - "Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie", stanowiący załącznik nr 2.5.
3.  Przyjmuje się następujące Krajowe Standardy Usług Pokrewnych:
1) Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 - "Usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych", stanowiący załącznik nr 3.1;
2) Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4410 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4410 (zmienionego) - "Usługi kompilacji", stanowiący załącznik nr 3.2.
4.  Stosując standardy wymienione w § 1 ust. 1 do 3 uchwały, należy brać pod uwagę poniżej wskazane dokumenty w obowiązującym ich brzmieniu przyjętym w formie uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Audytowego:
1) "Przedmowę do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych";
2) "Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych".
§  2.  Katalog wybranych pojęć użytych w krajowych standardach przeglądu, krajowych standardach usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, krajowych standardach usług pokrewnych w kontekście wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66) lub w niniejszej uchwale, stanowi załącznik nr 4.
§  3. 
1.  Krajowe Standardy Przeglądu, wskazane w § 1 ust. 1 uchwały, mają zastosowanie do wykonywania usług przeglądów sprawozdań finansowych i innych historycznych informacji finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością ich stosowania do wykonywania usług przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się przed dniem 31 grudnia 2019 r.;
2.  Krajowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd, wskazane w § 1 ust. 2 uchwały, mają zastosowanie do wykonywania usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2019 r. z możliwością ich wcześniejszego stosowania.
3.  Krajowe Standardy Usług Pokrewnych, wskazane w § 1 ust. 3 uchwały, mają zastosowanie do wykonywania usług pokrewnych rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2019 r. z możliwością ich wcześniejszego stosowania.
4.  Traci moc uchwała Nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu w zakresie § 2 ust. 3 do 6 z zastrzeżeniem jej obowiązywania:
1) do wykonywania usług przeglądów sprawozdań finansowych i innych historycznych informacji finansowych sporządzonych za okresy kończące się przed dniem 31 grudnia 2019 r.;
2) do usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd rozpoczętych do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie;
3) do usług pokrewnych rozpoczętych do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie.
5.  Traci moc uchwała Nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu usług atestacyjnych 3000 z zastrzeżeniem jej obowiązywania do wykonywania usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd rozpoczętych do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie.
6.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. stosuje się wyłącznie Krajowe Standardy Przeglądu wskazane w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.1

KRAJOWY STANDARD PRZEGLĄDU 2400 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU

USŁUG PRZEGLĄDU 2400 (ZMIENIONEGO)

PRZEGLĄD HISTORYCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.2

KRAJOWY STANDARD PRZEGLĄDU 2410

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG PRZEGLĄDU 2410

PRZEGLĄD ŚRÓDROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH PRZEPROWADZONY PRZEZ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA JEDNOSTKI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2.1

KRAJOWY STANDARD USŁUG ATESTACYJNYCH

INNYCH NIŻ BADANIE I PRZEGLĄD 3000 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG ATESTACYJNYCH 3000 (ZMIENIONEGO)

USŁUGI ATESTACYJNE INNE NIŻ BADANIA LUB PRZEGLĄDY HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2.2

KRAJOWY STANDARD USŁUG ATESTACYJNYCH

INNYCH NIŻ BADANIE I PRZEGLĄD 3400

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG ATESTACYJNYCH 3400

SPRAWDZANIE PROSPEKTYWNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2.3

KRAJOWY STANDARD USŁUG ATESTACYJNYCH

INNYCH NIŻ BADANIE I PRZEGLĄD 3402

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG ATESTACYJNYCH 3402

RAPORTY ATESTACYJNE NA TEMAT KONTROLI W ORGANIZACJI USŁUGOWEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2.4

KRAJOWY STANDARD USŁUG ATESTACYJNYCH

INNYCH NIŻ BADANIE I PRZEGLĄD 3410

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG ATESTACYJNYCH 3410

USŁUGI ATESTACYJNE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ NA TEMAT GAZÓW CIEPLARNIANYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2.5

KRAJOWY STANDARD USŁUG ATESTACYJNYCH

INNYCH NIŻ BADANIE I PRZEGLĄD 3420

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG ATESTACYJNYCH 3420

USŁUGI ATESTACYJNE POLEGAJĄCE NA WYDANIU RAPORTU NA TEMAT KOMPILACJI INFORMACJI FINANSOWYCH PRO FORMA ZAWARTYCH W PROSPEKCIE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3.1

KRAJOWY STANDARD USŁUG POKREWNYCH 4400

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG POKREWNYCH 4400

USŁUGI WYKONANIA UZGODNIONYCH PROCEDUR DOTYCZĄCYCH INFORMACJI FINANSOWYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3.2

KRAJOWY STANDARD USŁUG POKREWNYCH 4410 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO

STANDARDU USŁUG POKREWNYCH 4410 (ZMIENIONEGO)

USŁUGI KOMPILACJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Ilekroć w krajowych standardach przeglądu, krajowych standardach usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardach usług pokrewnych lub w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) firmie - rozumie się przez to firmę audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
2) sieci - rozumie się przez to strukturę, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy;
3) niezależności - rozumie się przez to niezależność wymaganą przepisami art. 73 ustawy oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy;
4) badaniu - rozumie się przez to badanie, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;
5) przeglądzie sprawozdania finansowego - rozumie się przez to przegląd, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;
6) usługach atestacyjnych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;
7) usługach pokrewnych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;
8) zawodowym księgowym albo praktyku - rozumie się przez to biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 4 ustawy;
9) Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej - rozumie się przez to standardy, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy;
10) zawodowym sceptycyzmie - rozumie się przez to postawę, o której mowa w art. 68 pkt 2 ustawy;
11) historycznych informacjach finansowych - rozumie się przez to historyczne informacje finansowe, o których mowa w paragrafie 12 lit. k Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - "Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych", stanowiącego załącznik nr 2.1 do uchwały.