Akt korporacyjny

Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), § 6 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, zwany dalej Konwentem.
2.  Konwent jest stałym gremium opiniodawczo-doradczym Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej działającym na prawach komisji Naczelnej Rady Lekarskiej, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się uchwałę Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania z tym, że uchwała w sprawie powołania Konwentu nie wygasa wraz z zakończeniem kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  W skład Konwentu wchodzą Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich oraz Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.
§  3.  Zadaniem Konwentu jest w szczególności:
1) wymiana doświadczeń w zakresie działalności okręgowych rad lekarskich i okręgowych izb lekarskich;
2) opracowanie i przedstawienie Naczelnej Radzie Lekarskiej z własnej inicjatywy lub na zlecenie Naczelnej Rady Lekarskiej projektów uchwał, stanowisk i apeli w sprawach istotnych dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów;
3) koordynacja działań zmierzających do realizacji uchwał, stanowisk i apeli Naczelnej Rady Lekarskiej przez okręgowe izby lekarskie oraz zgłaszanie Naczelnej Radzie Lekarskiej wątpliwości związanych z ich realizacją;
4) wspieranie współpracy wszystkich organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz organów okręgowych izb lekarskich w sprawach istotnych dla samorządu lekarskiego.
§  4. 
1.  Konwent na pierwszym posiedzeniu zwołanym po pierwszym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej danej kadencji wybiera ze swojego składu, na okres kadencji: przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego oraz sekretarza, tworzących Prezydium Konwentu.
2.  Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, zwołuje, otwiera i prowadzi do czasu wyłonienia przewodniczącego Konwentu Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
3.  Wyborów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Konwentu.
4.  Odwołanie członków Prezydium Konwentu może nastąpić zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Konwentu.
5.  Kadencja Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Konwentu trwa 4 lata i kończy się z chwilą rozpoczęcia posiedzenia Konwentu, o którym mowa w ust. 1, kolejnej kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej.
6.  W przypadku, gdy Przewodniczący Konwentu przestaje zajmować stanowisko funkcyjne Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, obowiązki Przewodniczącego Konwentu przejmuje najstarszy z Wiceprzewodniczących.
7.  W przypadku, gdy w sytuacji opisanej w ust. 5 Wiceprzewodniczący Konwentu przestaje zajmować stanowisko funkcyjne Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, obowiązki Przewodniczącego Konwentu przejmuje drugi Wiceprzewodniczący, a w przypadku, którym on również przestanie zajmować stanowisko funkcyjne Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, najstarszy członek Konwentu.
8.  W przypadku, gdy Sekretarz Konwentu przestaje zajmować stanowisko funkcyjne Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, przeprowadza się wybory uzupełniające na stanowisko Sekretarza Konwentu.
§  5. 
1.  Przewodniczący Konwentu:
1) kieruje pracą Konwentu;
2) przewodniczy obradom Konwentu;
3) reprezentuje Konwent.
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
§  6. 
1.  Wiceprzewodniczący Konwentu:
1) pełni obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności;
2) wykonuje zadania powierzone przez Przewodniczącego.
2.  Sekretarz Konwentu:
1) przygotowuje posiedzenia Konwentu;
2) sporządza protokół z posiedzenia Konwentu;
3) nadzoruje prowadzenie dokumentacji.
§  7. 
1.  Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2.  Konwent nie obraduje w okresie pomiędzy dniem posiedzenia Krajowego Zjazdu Lekarzy zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów organów Naczelnej Izby Lekarskiej, a dniem pierwszego posiedzenia wybranej przez ten Zjazd Naczelnej Rady Lekarskiej.
3.  Posiedzenia Konwentu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Konwentu.
4.  Posiedzeniom Konwentu przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
5.  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej uczestniczy w posiedzeniach Konwentu z głosem doradczym.
6.  Konwent ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia przewodniczących innych komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej lub każdą inną osobę, jeżeli uzna, że jej wysłuchanie może być korzystne dla interesu lekarzy i lekarzy dentystów.
7.  Z posiedzeń Konwentu sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz.
8.  Protokół zawiera:
1) numer kolejny protokołu;
2) datę posiedzenia;
3) porządek posiedzenia
4) relację z przebiegu posiedzenia;
5) załączniki w postaci:
a) listy obecności;
b) treści przyjętych dokumentów.
9.  W uzasadnionych sytuacjach posiedzenia Konwentu mogą przebiegać z wyłączeniem ich jawności.
§  8.  Naczelna Rada Lekarska określa w uchwale budżetowej limit środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością Konwentu.
§  9.  Obsługę administracyjną Konwentu zapewnia biuro Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  10.  Traci moc uchwała nr 9/10-VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich.
§  11. 
1.  Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie uchwały stanowiska, o których mowa w § 2 ust. 1, zachowują te stanowiska do dnia wyłonienia ich następców przez pierwsze posiedzenie Konwentu zwołane w następnej kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej, zgodnie z trybem określonym w § 2.
2.  Na najbliższym posiedzeniu po wejściu w życie uchwały Konwent przeprowadzi wybory uzupełniające na wakujące stanowiska Wiceprzewodniczących.
§  12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.