KRASP.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

STANOWISKO
PREZYDIUM KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH, PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki oraz szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Zmiany prowadzące do przyspieszania rozwoju naszego kraju i umacniania jego pozycji międzynarodowej muszą być oparte na wykorzystaniu potencjału nauki i kapitału intelektualnego zgromadzonego w polskim społeczeństwie.

W przyjętym przez Radę Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sformułowano cel - wzrost nakładów na B+R do poziomu 2% PKB do roku 2020. Założenia te są wyrazem słusznego przekonania, że tylko właściwe wykorzystanie potencjału polskiej nauki może stworzyć masę krytyczną innowacji służących modernizacji naszego kraju i zapewniających jego przyspieszony rozwój. Tych celów rozwojowych nie da się osiągnąć bez dodatkowego finansowania szkolnictwa wyższego, docelowo do przynajmniej 1% PKB środków budżetowych, nauka i szkolnictwo wyższe są bowiem ze sobą nierozerwalnie powiązane, a jakość kształcenia warunkuje jakość badań w takim samym stopniu, jak jakość badań warunkuje jakość kształcenia.

Zdecydowanie popieramy podejmowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania zmierzające do zwiększenia nakładów przeznaczonych na finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w przyszłorocznym budżecie oraz w perspektywie długookresowej.

Uważamy, że niezbędne jest określenie ścieżki dojścia do wnioskowanego poziomu finansowania. Jest to warunkiem przeprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, będących istotą przygotowywanej Ustawy 2.0 oraz warunkiem osiągnięcia celów sformułowanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.