Konieczność wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

Akty korporacyjne

KRASP.2016.9.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2016 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Dokument nr 3A/II

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje wolę aktywnego udziału środowiska polskich uczelni akademickich w procesie wprowadzania zmian na rzecz przyspieszania rozwoju naszego kraju i umacniania jego pozycji międzynarodowej.

Zmiany takie muszą być oparte na wykorzystaniu potencjału polskiej nauki. Wymaga to odpowiedniego wsparcia instytucji prowadzących badania. Poziom finansowania nauki z budżetu państwa - mierzony wysokością nakładów przeznaczanych na badania odniesioną do PKB - lokuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Mimo tak niskiego poziomu finansowania uczelnie i inne instytucje naukowe w naszym kraju - m.in. dzięki środkom pozyskanym z funduszy europejskich - nieustannie się reformują i wyraźnie zmieniły swoje oblicze, stając się nowoczesnymi i konkurencyjnymi ośrodkami, tworzącymi dobre warunki do prowadzenia badań.

Pełne wykorzystanie stworzonych w ten sposób możliwości wymaga jednak znacznie wyższego niż dotąd wsparcia finansowego. W ostatnich latach wielu polskich naukowców wyjechało za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza najzdolniejszych młodych naukowców. Dobrze wykształceni w naszych uczelniach, osiągają sukcesy w ośrodkach zagranicznych, przyczyniając się do rozwoju i umacniania pozycji konkurencyjnej innych krajów. Zjawiska tego, zagrażającego planom modernizacji polskiej gospodarki poprzez innowacje, nie da się odwrócić bez systematycznego i znaczącego zwiększania nakładów na badania naukowe prowadzone w naszym kraju.

Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej, że do roku 2020 nakłady na naukę wzrosną do poziomu 1,7 % PKB. W przyjętym przez Radę Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sformułowano jeszcze ambitniejszy cel - wzrost nakładów na naukę do poziomu 2 % PKB. Ufamy, że założenia te są wyrazem słusznego przekonania, że tylko właściwe wykorzystanie potencjału polskiej nauki może stworzyć "masę krytyczną" innowacji służących modernizacji naszego kraju i zapewniających jego przyśpieszony rozwój. Celów rozwojowych nie da się też osiągnąć bez dodatkowego finansowania szkolnictwa wyższego, docelowo do przynajmniej 1 % PKB środków budżetowych, nauka i szkolnictwo wyższe są bowiem ze sobą nierozerwalnie powiązane, a jakość kształcenia warunkuje jakość badań w takim samym stopniu, jak jakość badań warunkuje jakość kształcenia.

Zwracamy się zatem do Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o zdecydowane zwiększenie - w porównaniu z rokiem 2016 - nakładów przeznaczonych na finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, tak aby stworzyć realną możliwość osiągnięcia celów sformułowanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.