Akty korporacyjne

Kurat.2020.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

KOMUNIKAT KRK 14/V/2020
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW
z dnia 31 marca 2020 r.

Krajowa Rada Kuratorów, w poczuciu obowiązku i trosce o dobro osób poddanych działaniom wymiaru sprawiedliwości, a także zapewnienie bezpiecznych i właściwych warunków wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 167), skierowała 27 marca 2020 roku do Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wystąpienie w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A), przepisów regulujących zasady wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w warunkach stanu epidemii. Pomimo przyjęcia ustawy, podczas VIII posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji- 28 marca 2020 roku, przedstawione przez nas propozycje nie zostały uwzględnione.

W związku z tym Prezydium Krajowej Rady Kuratorów podjęło decyzję o przedstawieniu wypracowanych rozwiązań Senatowi RP i w sprawie tej skierowało wystąpienie do Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W toku prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) (druk nr 96), rekomendowane przez Krajową Radę Kuratorów propozycje poprawek zostały zgłoszone podczas debaty 30 marca 2020 roku, pozytywnie zaopiniowane do przyjęcia przez Senat RP w sprawozdaniu z połączonego posiedzenia Komisji Narodowej i Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a następnie przyjęte na posiedzeniu plenarnym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i uwzględnione w Uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu:

Poprawka 11

w art. 1 w pkt 13, po art. 14h dodaje się art. 14i w brzmieniu

art. 14i: W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w zakresie zadań realizowanych na potrzeby sądu i innych uprawnionych podmiotów, a także pozostałych czynności służbowych, kuratorzy sądowi mogą wykonywać je poprzez:

1) rozmowy telefoniczne lub rozmowy przeprowadzane z wykorzystaniem innego środka komunikacji na odległość,

2) pozyskiwanie dokumentów lub oświadczeń przedstawionych przez osobę lub osoby, których dotyczy postępowania, a także członków ich rodzin, w szczególności w wersji elektronicznej,

3) zebranie informacji od podmiotów zobowiązanych do ich udzielania na podstawie obowiązujących przepisów,

4) wykorzystanie danych dostępnych w systemach teleinformatycznych.

Poprawka 69

po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

Art. 29a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 167) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ile okoliczności sprawy nie wskazują, że istnieje zagrożenie dla życia albo poważne zagrożenie dla zdrowia osoby lub osób objętych postępowaniem, kuratorzy wykonują powierzone im zadania tylko przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez prowadzenie rozmów oraz pozyskiwanie informacji i dokumentów, w zakresie niezbędnym dla wykonywanych czynności, od osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podczas dzisiejszych obrad Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarekomendowała odrzucenie obydwu poprawek, a rekomendacja ta znalazła odzwierciedlenie w głosowaniu podczas IX posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, w konsekwencji którego obydwie poprawki zostały odrzucone.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie złożyć podziękowanie Państwu Parlamentarzystom za pochylenie się nad przepisami, które stanowiłyby bardzo istotne uregulowanie zasad wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w tak szczególnej sytuacji jaką jest stan epidemii. Przede wszystkim podziękowanie te kierujemy do Pana Senatora Jana Filipa Libickiego, który zaproponowane przez nas poprawki przyjął i zgłosił.

Załączniki

Wystąpienie z 27 marca 2020 roku skierowane do Pani Marszałek Sejmu RP.

Wystąpienie z 30 marca 2020 roku skierowane do Pana Marszałka Senatu RP.

Częstochowa, dnia 27 marca 2020 roku

KRK 14/V/2020

Pani

ELŻBIETA WITEK

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowna Pani Marszałek,

Krajowa Rada Kuratorów działając na podstawie art 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t,j. Dz.U. z 2020, poz. 167, ze zmianami), uprzejmie przedstawia opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299), w odniesieniu do zagadnień istotnych dla możliwości wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych.

Samorząd zawodowy kuratorów sądowych pozytywnie ocenia podejmowane działania i przedstawione propozycje rozwiązań legislacyjnych, których zasadniczym celem jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Dotyczą one również polityki karnej państwa i wprowadzenia mechanizmów, które w zdecydowanie większym niż dotychczas stopniu pozwalają na wykorzystywanie możliwości stosowania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, której wykonaniem zajmują się sądy penitencjarne i kuratorzy sądowi.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna- stan epidemii ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ma znaczenie dla możliwości funkcjonowania urzędów państwowych i instytucji użyteczności publicznej, które w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 zaczęły stosować przede wszystkim metody polegające na wykorzystywaniu środków umożliwiających komunikowanie się na odległość, i wyeliminowały lub ograniczyły do absolutnie niezbędnego minimum działania podejmowane w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami. Rozwiązania takie widoczne są także w obszarze wymiaru sprawiedliwości- w sądownictwie powszechnym, w którym działają kuratorzy sądowi.

Specyfika wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych sprawia, że pozyskują oni informacje i nawiązują kontakty z wieloma osobami, nie dysponując przy tym żadnymi informacjami na temat ich stanu zdrowia. Uwzględniając standardy wynikające z aktualnie prowadzonej polityki zdrowotnej państwa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości skierowała do prezesów sądów apelacyjnych rekomendacje dotyczące ograniczenia do absolutnie niezbędnego minimum czynności służbowych kuratorów sądowych, podejmowanych w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami i umożliwienie im ich wykonywania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych). Brak jest jednak jednoznacznej regulacji ustawowej, która sankcjonowałaby możliwość wykonywania przez kuratorów sądowych zadań służbowych w takiej formie oraz pozyskiwania i przetwarzania przez nich informacji, w tym informacji od innych służb i instytucji, przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających komunikację na odległość. W celu zapewnienia ciągłości działania zespołów kuratorskich dla wykonywania licznych zadań realizowanych na potrzeby sądu i prokuratury, ale także zakładów karnych, Krajowa Rada Kuratorów dostrzega i postuluje wprowadzenie takiej regulacji w przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej uprzejmie przedstawiamy propozycję przepisów, których uwzględnienie regulowałoby tę kwestię.

PROPOZYCJA SZCZEGÓŁOWA.

1. Dodanie art. 14i, w poniżej przedstawionym brzmieniu.

art. 14i: Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w zakresie zadań realizowanych dla potrzeb sądu i innych uprawnionych podmiotów, a także pozostałych czynności służbowych, kuratorzy sądowi mogą wykonywać je poprzez:

1) rozmowy telefoniczne lub rozmowy przeprowadzane z wykorzystaniem innego środka porozumiewania się na odległość,

2) pozyskiwanie dokumentów lub oświadczeń przedstawionych przez osobę lub osoby, których dotyczy postępowania, a także członków ich rodzin- w szczególności w wersji elektronicznej,

3) zebranie informacji od podmiotów zobowiązanych do ich udzielania na podstawie obowiązujących przepisów,

4) wykorzystanie danych dostępnych w systemach teleinformatycznych,

2. W rozdziale 7a- przepisy epizodyczne proponujemy dodanie następującej regulacji:

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 167) w art. 3, dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o ile okoliczności sprawy nie wskazują, że istnieje zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia podopiecznego, kuratorzy sądowi wykonują powierzone im zadania tylko w formie rozmów prowadzonych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz pozyskiwania informacji i dokumentów od innych podmiotów, przy wykorzystaniu takich środków.

Załączniki

Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 13 marca 2020 roku, oznaczone DNA-VI.122.12.2020

KRK14/V/2020

Częstochowa, dnia 29 marca 2020 roku

Pan

TOMASZ GRODZKI

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Marszałku,

Krajowa Rada Kuratorów, działając na podstawie art 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (tj. Dz.U. z 2020, poz. 167, ze zmianami), zwraca się z uprzejmą prośbą i postuluje wprowadzenie do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96), poprawki o istotnym znaczeniu dla zasad wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w warunkach stanu epidemii.

Samorząd zawodowy kuratorów sądowych opracował propozycje rozwiązań legislacyjnych, które w sposób odpowiedzialny normują tę kwestię- podporządkowując ją nadrzędnemu celowi jakim, na obecnym etapie, jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, przy uwzględnieniu priorytetów w zakresie polityki karnej i rodzinnej państwa. Wypływają one zarówno z poszanowania dla zdrowia i życia obywateli poddanych naszym działaniom, ale także członków naszych rodzin.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna- stan epidemii ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ma znaczenie dla możliwości funkcjonowania urzędów państwowych i instytucji użyteczności publicznej, które w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 zaczęły stosować przede wszystkim metody polegające na wykorzystywaniu środków umożliwiających komunikowanie się na odległość. Wyeliminowały też lub ograniczyły do absolutnie niezbędnego minimum działania podejmowane w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami. Rozwiązania takie dotyczą zarówno sądownictwa powszechnego (vide art. 14f ust. 1], jak i służb społecznych, których działanie wymaga podejmowania kontaktu z innymi osobami (vide art. 15o].

W przyjętych rozwiązaniach legislacyjnych nie uwzględniono jednak kuratorów sądowych, których specyfika wykonywania obowiązków służbowych sprawia, że nawiązują oni kontakty z wieloma osobami, nie dysponując przy tym żadnymi informacjami na temat ich stanu zdrowia. Brak jest regulacji ustawowych, które sankcjonowałaby możliwość wykonywania zadań służbowych przez kuratorów sądowych przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, pozyskiwania i przetwarzania w takiej właśnie formie informacji od osób fizycznych, innych służb i instytucji.

Dlatego w celu zapewnienia ciągłości działania zespołów kuratorskich i kuratorów sądowych, możliwości wykonywania przez nich licznych zadań realizowanych na potrzeby sądu, prokuratury i innych uprawnionych podmiotów, proszę o wnikliwe rozpatrzenie przez Pana Marszałka przedstawionej prośby, a także zapoznanie z nią Państwa Senatorów.

Wyrażam nadzieję i przekonanie, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który dostrzegł i w sposób szczególny docenił rolę kuratorów sądowych podejmując uchwałę z dnia 14 lutego 2019 roku w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej, zechce rozważyć możliwość wprowadzenia proponowanej poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i przyjąć ją.

PROPOZYCJA.

1. Dodanie art. 14i, w poniżej przedstawionym brzmieniu.

art. 14i: Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w zakresie zadań realizowanych dla potrzeb sądu i innych uprawnionych podmiotów, a także pozostałych czynności służbowych, kuratorzy sądowi mogą wykonywać je poprzez:

1) rozmowy telefoniczne lub rozmowy przeprowadzane z wykorzystaniem innego środka porozumiewania się na odległość,

2) pozyskiwanie dokumentów lub oświadczeń przedstawionych przez osobę lub osoby, których dotyczy postępowania, a także członków ich rodzin- w szczególności w wersji elektronicznej,

3) zebranie informacji od podmiotów zobowiązanych do ich udzielania na podstawie obowiązujących przepisów,

4) wykorzystanie danych dostępnych w systemach teleinformatycznych,

2. W rozdziale 7a- przepisy epizodyczne proponujemy dodanie art. 39a:

Art. 39a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 167) w art. 3, dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ile okoliczności sprawy nie wskazują, że istnieje zagrożenie dla życia albo poważne zagrożenie dla zdrowia osoby lub osób objętych postępowaniem, kuratorzy wykonują powierzone im zadania tylko przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez prowadzenie rozmów oraz pozyskiwanie informacji i dokumentów, w zakresie niezbędnym dla wykonywanych czynności, od osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.