Akty korporacyjne

PAN.2019.3.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 30/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie Komitetu Redakcyjnego publikacji Polskiej Akademii Nauk pod tytułem Annual Report.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 z późn.zm.) postanawiam, co następuje:
1. Ustanawiam na lata 2019-2022 Komitet Redakcyjny publikacji pod tytułem Annual Report w składzie:
1) prof. dr hab. Andrzej Buko - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
2) prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek - Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
3) prof. dr hab. Paweł Kulesza - Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
4) prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak - Wydział IV Nauk Technicznych PAN,
5) prof. dr hab. Witold Rużyłło - Wydział V Nauk Medycznych PAN.
2. Powołuję na lata 2019-2022 prof. dr hab. Stanisława Filipowicza, Wiceprezesa PAN, na funkcję redaktora naczelnego publikacji pod tytułem Annual Report.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

Wydziały I - V PAN