Sędz.2017.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 6 grudnia 2017 r.
w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 listopada 2017 r. (znak GMS-WP-173-185/17), zgłasza poniższe uwagi.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa istotne wątpliwości wywołuje wprowadzenie możliwości zdawania części egzaminu adwokackiego, radcowskiego bądź notarialnego w przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z jednej jego części. W razie wprowadzenia takiego rozwiązania zasadnym jest określenie terminu, np. 1 roku, na zdawanie ponowne części egzaminu. Po upływie tego terminu kandydat mógłby zdawać całość egzaminu na zasadach ogólnych.

Rada podkreśla także, że dodatkowego uzasadnienia wymaga celowość utrzymania pełnej wysokości opłaty za egzamin poprawkowy.