Sędz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy i niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy i niektórych innych ustaw, zasadniczo, w zakresie swoich kompetencji, nie zgłasza uwag.

Rada dostrzega celowość propozycji skrócenia procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze, w myśl której skargi te ma rozpoznawać Naczelny Sąd Administracyjny. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, wyrażona w art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma bowiem charakteru absolutnego, co w dotychczasowym orzecznictwie niejednokrotnie stwierdzał Trybunał Konstytucyjny. Dążenie do przyspieszenia postępowania w wyżej wymienionych sprawach uzasadnia zaś przyznanie kompetencji do ich rozpoznawania sądowi drugoinstancyjnemu.

Niejako na marginesie Rada zwraca natomiast uwagę, że uzasadnienie projektu nie spełnia standardów zasad techniki prawodawczej. W uzasadnieniu nie powinno się powtarzać treści projektowanych przepisów, a raczej wyjaśnić, dlaczego zasadnym jest nadanie im proponowanego brzmienia. Z kolei, jako że w samym akcie normatywnym nie ma miejsca na wypowiedzi o charakterze instrukcyjnym lub interpretacyjnym, projektodawca powinien zamieścić je właśnie w uzasadnieniu projektu, zwłaszcza gdy wprowadza tzw. klauzule generalne (projektowany art. 191ca ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy) lub wyjątki od ustalanych zasad (projektowany art. 9a powołanej ustawy).