Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2020 r.

Akty korporacyjne

Radc.2020.1.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 703/X/2020
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 z siedzibą w Warszawie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2020 r.

Na podstawie art. 36' ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730, 1673 i 2020) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr 91/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wskazywania i delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski oraz zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Do składu dodatkowej Komisji Egzaminacyjne nr 2 z siedzibą w Warszawie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2020 r. w miejsce Adama Króla (prawo karne) wskazuje się Marka Wędrychowskiego.
2. 
Na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji, o której mowa w ust. 1, rekomenduje się Łukasza Leja.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.