Radc.2018.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 81/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie kierunku prac nad zmianami Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r, o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138), uchwala się, co następuje:
1. Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązuje Komisję Aplikacji do przygotowania projektu zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, obejmującego w szczególności:
1) wprowadzenie na każdym roku szkoleniowym zajęć szkoleniowych z tzw. "kompetencji miękkich";
2) ograniczenie zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych na rzecz zajęć o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym i praktycznym;
3) udoskonalenie zasad sprawowania patronatu.
2. Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązuje Komisję Aplikacji do przedstawienia projektu, o którym mowa w ust. 1, w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w czerwcu 2018 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.