Instrukcja postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej klienta. - OpenLEX

Instrukcja postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej klienta.

Akty korporacyjne

Podat.2007.12.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 grudnia 2007 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje Instrukcję postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej w stosunku do klienta.

Treść przedmiotowej instrukcji stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

Instrukcja postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej klienta

I.

Istota postępowania egzekucyjnego

1.
Przyczyną pojawienia się komornika lub egzekutora (poborcy skarbowego) u doradcy podatkowego z powodu jego klienta będzie fakt, że jest on w posiadaniu dokumentów mogących usprawnić prowadzenie egzekucji. Jeśli takich informacji nie uzyskają u zobowiązanego mogą więc ich poszukiwać u doradcy podatkowego.
2.
Postępowanie egzekucyjne ukierunkowane jest na przymusowe wyegzekwowanie od zobowiązanego należnego wierzycielowi świadczenia, ustalonego w odpowiednim akcie egzekucyjnym.
3.
Wyróżnia się dwa rodzaje organów zajmujących się egzekucją należności:
a)
komornik sądowy - w jego kompetencji mieści się:
wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie tych roszczeń - wierzycielem jest tu osoba fizyczna, prawna, instytucja pozabudżetowa np. fundacja,
doręczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami,
b)
organ egzekucyjny w administracji - np. Urząd Skarbowy, Gmina, Dyrektor oddziału ZUS, Dyrektor Izby Celnej; wykonuje zadania poprzez swoich pracowników zwanych egzekutorami (a w egzekucji pieniężnej poborcami skarbowymi):
w jego kompetencji mieści się egzekucja wszelkich należności budżetowych tj. podatkowych, decyzyjnych, mandatowych.
4.
Podstawa prawna dokonywania czynności egzekucyjnych mieści się odpowiednio:
a)
dla komornika sądowego - w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133 poz. 882 ze zm.), w przepisach wykonawczych oraz w Kodeksie postępowania cywilnego,
b)
dla organu egzekucyjnego w administracji- w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24 poz. 151 ze zm.), zwanej dalej ustawą o egzekucji w administracji oraz w przepisach wykonawczych.
5.
Podstawą podejmowania czynności egzekucyjnych jest wcześniejsze uzyskanie:
a)
dla komornika sądowego - tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc) lub tytułu egzekucyjnego (np. wydanego w trybie art. 730 kpc) wydanego przez sąd, tytuł z powództw cywilnych, akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności,
b)
dla organu egzekucyjnego w administracji - jest nim tytuł wykonawczy (art.26 ustawy o egzekucji w administracji) wydany przez organ administracji państwowej, samorządowej, egzekwujący należności budżetu państwa lub budżetów samorządowych.
5.
Kompetencja do uzyskiwania potrzebnych w egzekucji informacji i dokumentów dla:
a)
komornika sądowego - jest zawarta w art.761 kpc,
b)
organu egzekucyjnego w administracji - jest zawarta w art. 36 ustawy o egzekucji w administracji.

Załącznik nr 1 - "Wyciąg z Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji"

Załącznik nr 2 - "Wyciąg z Kodeksu postępowania cywilnego"

Załącznik nr 3 - "Wyciąg z Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji"

II

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego i jego pracowników

1.
Doradca podatkowy nie musi udzielać informacji dopóki komornik lub organ egzekucyjny w administracji nie przedłoży zwolnienia z tajemnicy zawodowej.
2.
Sytuacja prawna pracowników doradcy podatkowego jest analogiczna, bowiem również udzielają wszelkich informacji dopiero po zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
3.
W stosunku do pracowników zwolnień imiennych nie będzie, ponieważ tajemnica zawodowa doradcy podatkowego z litery prawa obejmuje w takim samym zakresie jego pracowników
4.
Klient może udzielić pełnomocnictwa szczególnego na okoliczność sprawy, wtedy doradca podatkowy nie jest objęty tajemnicą zawodową, bowiem jego klient tak postanowił w umocowaniu.
5.
Nie zaleca się przyjmowania tego typu pełnomocnictwa, ponieważ doradca podatkowy z jednej strony będzie miał na względzie dobro swego klienta, a z drugiej strony, obowiązek zaspokojenia żądań komornika.
6.
Szczegółowe informacje o tajemnicy zawodowej zawarto w "Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania"

III

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego komornika sądowego

1.
Komornik może zwrócić się do doradcy podatkowego o udzielenie informacji, danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do jego klienta, jeżeli:
a)
występuje z zarządzenia sądowego (ex lege) a klient doradcy ma niespełnione zobowiązanie w stosunku do osoby lub firmy trzeciej,
b)
z wniosku wierzyciela, a klient doradcy ma niespełnione zobowiązanie w stosunku do osoby lub firmy trzeciej.
2.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte:
a)
na wniosek wierzyciela;
b)
z urzędu - np. grzywien, kosztów sądowych, alimentów;
c)
na żądanie uprawnionego organu.
3.
Podstawą do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy lub egzekucyjny i dodatkowo wniosek wierzyciela, który powinien wskazywać sposoby egzekucji - art.797 KPC (z wynagrodzenia, z konta bankowego, wierzytelności, praw majątkowych). Obowiązek wskazania sposobów egzekucji nie dotyczy spraw o alimenty oraz egzekucji grzywien i kosztów sądowych.
4.
Komornik przystępuje do czynności niezbędnych dla skuteczności przeprowadzenia egzekucji w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku egzekucyjnego. Czynność dokonana po tym terminie wskazuje na fakt istnienia przeszkód prawnych, które pozostawiały wniosek bez nadania biegu terminu.

IV

Postępowanie egzekucyjne komornika sądowego

1.
Komornicy dokonują czynności egzekucyjnych w dni robocze i soboty w godzinach od 7:00 do 21:00.
2.
Dokonanie czynności niezgodnie z powyższym:
-
musi być umotywowane dobrem prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
-
wymagana jest pisemna zgoda prezesa sądu rejonowego,
3.
Czynności podjęte przed godziną 21:00 mogą być prowadzone w dalszym ciągu o ile ich przerwanie może znacząco utrudnić postępowania; w porze nocnej czynności mogą być prowadzone tylko w obecności świadka.
4.
Podjęcie czynności przez komornika może odbyć się osobiście lub pisemnie, przy czym każde z nich wywołuje te same skutki prawne; czynności te mogą być wykonane przez asesora komorniczego lub przez upoważnionego aplikanta komorniczego.
5.
Przy osobistym dokonywaniu czynności:
a)
komornik zobowiązany jest przedstawić reprezentowany przez siebie urząd i wylegitymować się legitymacją komorniczą,
b)
przed przystąpieniem do czynności (zadawaniem pytań, żądaniem udzielenia informacji) komornik ma obowiązek przedłożyć doradcy zwolnienie z tajemnicy zawodowej. Zwolnienie to może nastąpić tylko z mocy art. 180 kpk.
c)
UWAGA: zwolnienie z art. 762 kpc na które w większości wypadków powołują się komornicy jest w wypadku doradcy podatkowego niewystarczające.
6.
Pisemnie podjęcie czynności przez komornika sądowego odbywa się listem poleconym, nadanym za pośrednictwem poczty polskiej (ustawa do dostarczenia listownego wymienia tylko pocztę polską, nie korzysta się z pośrednictwa np. kurierów).
7.
W przypadku braku postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej i chęci pominięcia sytuacji odmowy udzielenia informacji przez doradcę, można zwrócić się o ich ujawnienie do samego klienta.
a)
w takiej sytuacji klient, który stawił się do kancelarii kwituje odbiór swoich dokumentów i wydaje je komornikowi,
b)
w tym momencie doradca podatkowy, nie będąc zwolnionym z tajemnicy zawodowej, nie musi podejmować działania i nie uczestniczy w czynności.
8.
Osoba dokonująca czynności egzekucyjnych powinna sporządzić protokół, który zawiera:
-
oznaczenie miejsca i czasu czynności,
-
imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności,
-
sprawozdanie z przebiegu czynności,
-
wnioski i oświadczenia obecnych,
-
wzmiankę o odczytaniu protokołu,
-
podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu,
-
podpis komornika.
9.
Komornik sądowy może zażądać od doradcy podatkowego pisemnego udzielenia informacji o jego kliencie, niezbędnych do prowadzenia egzekucji zgodnie z wnioskiem wierzyciela:
a)
przedstawiając sytuację dłużnika i meritum sprawy (poza informacjami objętymi tajemnicą zawodową komornika i nie mającymi znaczenia dla doradcy),
b)
żądając wskazania mienia ruchomego jakie posiada dłużnik, jego wierzytelności oraz praw majątkowych, kont bankowych,
c)
dołączając postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
10.
Korespondencja może być także dostarczana osobiście przez komornika, jak również przez uprawnionego pracownika kancelarii komorniczej.
11.
Doradca podatkowy, zwolniony z tajemnicy zawodowej, ma obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie, pod rygorem zapłaty grzywny za składanie fałszywych zeznań.
12.
Jeżeli doradca podatkowy bezpodstawnie odmówi udzielenia informacji, lub udostępnienia dokumentacji, komornik sądowy może wydać postanowienie o nałożeniu grzywny, na które przysługuje skarga do właściwego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego.
13.
Komornik sądowy w żadnym wypadku nie może prosić telefonicznie o udzielenie informacji dotyczącej wnioskowanych danych.

Załącznik nr 4 - "Identyfikacja legitymacji komorników sądowych"

Załącznik nr 5 - "Wzór legitymacji komornika sądowego"

Załącznik nr 6 - "Wzór zwolnienia z tajemnicy zawodowej"

Załącznik nr 7 - "Wzór protokołu z dokonanych czynności"

Załącznik nr 8 - ..Wzór żądania udzielenia wyjaśnień"

Załącznik nr 9 - " Wzory odpowiedzi na żądanie komornika"

Załącznik Nr 10 - "Wzór postanowienia o wymierzeniu grzywny"

Załącznik Nr 11 - "Skarga na postanowienie komornika o nałożeniu grzywny"

V

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

1.
Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł organu administracji państwowej lub samorządowej będącej wierzycielem wnioskującym.
2.
W przypadku, gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym np. Urząd Skarbowy, przystępuje do egzekucji z urzędu na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego.
1.
Organ egzekucyjny w administracji zwraca się do doradcy podatkowego o udzielenie informacji, w tym wydanie dokumentów, gdy zobowiązanym jest:
a)
klient doradcy - posiadającym niespełnione zobowiązanie względem budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. zobowiązania o charakterze podatkowym, mandaty), albo wobec innego podmiotu gospodarczego;
b)
pracownik klienta doradcy - mający niespełnione zobowiązanie publicznoprawne.
2.
Klient doradcy podatkowego, który otrzymał zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego staje się dłużnikiem zajętej wierzytelności, mając obowiązek:
a)
we wskazanym terminie udzielić pisemnej informacji o posiadanych wierzytelnościach zobowiązanego;
b)
przelać odpowiednią kwotę na konto organu egzekucyjnego.
3.
Zawiadomienie pracodawcy o zajęciu prawa majątkowego będącego wynagrodzeniem pracownika powoduje, że dłużnikiem zajętej wierzytelności staje się pracodawca. Od tego momentu jest on zobowiązany do:
a)
udzielenia pisemnej informacji o posiadanych wierzytelnościach zobowiązanego (pracownika);
b)
przelania odpowiedniej kwoty na konto organu egzekucyjnego (kwoty stanowiącej wynagrodzenie pracownika).

VI

Postępowanie egzekucyjne w administracji

1.
Egzekutorzy (poborcy skarbowi) dokonują czynności egzekucyjnych w dni robocze i soboty w godzinach od 7:00 do 21:00.
2.
Dokonanie czynności niezgodnie z powyższym:
a)
może się odbyć jeśli tego wymaga cel egzekucji, a b) egzekutor (poborca skarbowy) okazał pisemne zezwolenie organu egzekucyjnego zobowiązanemu przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych z zastrzeżeniem, że czynności mogą być prowadzone tylko w obecności świadka.
3.
Przy osobistym dokonywaniu czynności egzekutor (poborca skarbowy)::
a)
zobowiązany jest przedstawić reprezentowany przez siebie urząd i wylegitymować się legitymacją służbową;
b)
przed przystąpieniem do czynności (zadawaniem pytań, żądaniem udzielenia informacji) ma obowiązek przedłożyć doradcy zwolnienie z tajemnicy zawodowej. Zwolnienie to może nastąpić tylko z mocy art. 180 kpk.
4.
Do czynności egzekucyjnych wykonywanych przez egzekutora powoływany jest:
a)
jeden świadek - na wniosek zobowiązanego lub egzekutora,
b)
dwóch świadków - jeśli zobowiązany nie może być obecny prze czynnościach.
5.
W przypadku braku postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej i chęci pominięcia sytuacji odmowy udzielenia informacji, doradca podatkowy może zwrócić się o ich ujawnienie do samego klienta.
a)
w takiej sytuacji klient, który stawił się do kancelarii kwituje odbiór swoich dokumentów i wydaje je egzekutorowi (poborcy skarbowemu),
b)
w tym momencie doradca podatkowy, nie będąc zwolnionym z tajemnicy zawodowej, nie musi podejmować działania i nie uczestniczy w czynności.
6.
Egzekutor sporządza protokół z podjętych czynności, który zawiera:
-
oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynności,
-
oznaczenie sprawy (sygnatura sprawy egzekucyjnej) oraz stron postępowania,
-
imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności,
-
sprawozdanie z przebiegu czynności,
-
zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia,
-
podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisów,
-
podpis egzekutora.
7.
Odpis protokołu doręczany jest zobowiązanemu.
8.
Najczęstszą formą spotykaną w praktyce jest forma pisemna, która odbywa się listem poleconym, nadanym za pośrednictwem poczty polskiej lub poprzez bezpośrednie doręczenie.
9.
Organ egzekucyjny w administracji może zażądać od doradcy podatkowego pisemnego udzielenia informacji o jego kliencie, niezbędnych do prowadzenia egzekucji zgodnie z wnioskiem wierzyciela:
d)
przedstawiając sytuację dłużnika i meritum sprawy;
e)
żądając wskazania mienia ruchomego jakie posiada dłużnik, jego wierzytelności oraz praw majątkowych, kont bankowych;
f)
dołączając postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
c)
Na każde pismo organu egzekucyjnego w administracji należy zawsze zareagować, nawet wtedy gdy w piśmie stwierdzimy braki formalne (wadliwość istotna). Wtedy trzeba skontaktować się celem wyjaśnienia sytuacji, czyli wykazać działanie w dobrej wierze.
d)
Telefonicznie podjecie czynności przez organ egzekucyjny w administracji jest dopuszczalne.

Załącznik nr 12 - "Wzór legitymacji służbowej egzekutora (poborcy skarbowego)"

Załącznik nr 13 - "Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawca"

Załącznik nr 14 - Odpowiedź na zajęcie prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawca

Załącznik nr 15 - "Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca"

Załącznik nr 16 - Odpowiedź na zajęcie prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca

Załącznik nr 17 - "Wzór protokołu z podjętych czynności"

VII

Rygorystyczne uprawnienia organu egzekucyjnego w administracji

1.
Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu mogą być wezwane przez organ egzekucyjny w administracji lub egzekutora, nawet ustnie, gdy:
a)
istnieje taka potrzeba - stan faktyczny tego wymaga,
b)
wystąpił opór ze strony zobowiązanego, który uniemożliwia lub utrudnia egzekucję,

- z zastrzeżeniem, że wezwane organy nie mogą odmówić udzielenia pomocy.

2.
W przypadku egzekucji należności pieniężnej lub wydania rzeczy, jeśli wymaga tego sytuacja, organ egzekucyjny w administracji może:
a)
wydać zarządzenie otwarcia środków transportu, pomieszczeń, schowków zobowiązanego w celu ich przeszukania,
b)
przeszukać je przez specjalnie do tego powołaną komisję, która spisuje protokół z wykonanych czynności oraz zabezpiecza środki transportu, pomieszczenia lub schowki podlegające przeszukaniu,
3.
Ponadto egzekutor może:
a)
przeszukać odzież na osobie zobowiązanego, jego teczki, walizy lub inne przedmioty, które ma przy sobie, albo jeżeli znajdują się poza mieszkaniem lub przedsiębiorstwem, ale po okazaniu pisemnego polecenia organu egzekucyjnego;
b)
przeszukać odzież innej osoby, jej teczki, walizy lub inne przedmioty, jeśli zobowiązany oddał jej do ukrycia swoje przedmioty.
4.
Przeszukanie rzeczy dokonywane jest zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.
5.
Jeżeli podczas przeszukania egzekutor natrafi na dokument opatrzony klauzulą tajności, odstępuje on od jego egzekucji.
6.
Przeszukania rzeczy osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy zawodowej dokonuje się w obecności przedstawiciela organizacji zawodowej, do której osoba ta przynależy.
Autor: Irena Sobieska

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wyciąg z

USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(Dz.U. Nr 236 poz. 2356)

Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Art. 2. 1. Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Art. 5. Komornik prowadzi kancelarię komorniczą zwaną dalej "kancelarią".

Art. 6. Skargi na postępowanie komornika nie dotyczące czynności egzekucyjnych i nie objęte nadzorem prezesa sądu rejonowego rozpatrują organy samorządu komorniczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wyciąg z

Ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego

(Dz.U.Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. (...)

Postępowanie zabezpieczające

Art. 730. § 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. (...)

Art. 761. § 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 3. Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.

Art. 762. § 1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzającym albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

§ 2. Jeżeli żądanie udzielenia wyjaśnień lub informacji skierowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywną podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjaśnień lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia komornik wysłucha kierownika.

§ 3. Wypis postanowienia o ukaraniu grzywną doręcza komornik osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi.

§ 4. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania go klauzulą wykonalności.

§ 5. Ukaranie przez komornika grzywną nie zwalnia osób ukaranych od odpowiedzialności karnej za niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków służbowych. (...)

Art. 776. Podstawa egzekucji jest tytuł wykonawczy. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Art. 776. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

§ 2. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, mocą której rozszerzono wspólność majątkową, nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych składników majątku, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto.

§ 3. Przepis § 2 nie wyłącza obrony dłużnika i jego małżonka w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie

samego tytułu egzekucyjnego.

Art. 777. § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;

21) ugoda przed mediatorem,

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

§ 2. Oświadczenie dłużnika, o którym mowa w § 1 pkt 4 lub 5, może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

§ 3. Tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem osobistym właściciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje się egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika.

Przepis § 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 778. Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Art. 778. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Art. 797. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Art. 797. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Art. 798. Jeżeli dłużnikowi przysługuje wybór między świadczeniami, które ma spełnić, a wyboru jeszcze nie dokonał, komornik, wszczynając egzekucję celem spełnienia tych świadczeń, na wniosek wierzyciela wyznaczy dłużnikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym upływie tego terminu wierzyciel wybierze świadczenie, które ma być spełnione.

Art. 799. § 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Art. 800. § 1. Wniosków skierowanych do sądu nie można łączyć z wnioskami skierowanymi do komornika. Nie można również łączyć wniosków, które skierowane są do różnych sądów.

§ 2. W razie niedopuszczalnego połączenia wniosków sąd lub komornik rozpoznaje wniosek w zakresie swej właściwości, w pozostałej zaś części wniosek przekaże właściwemu organowi egzekucyjnemu, jeżeli wierzyciel w wyznaczonym terminie przedstawi odpis wniosku.

Art. 801. Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień. Art. 802. Jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela.

Art. 803. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Art. 804. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. (...)

Art. 809. Komornik stwierdza każdą czynność egzekucyjną protokołem, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu czynności;

2) imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności;

3) sprawozdanie z przebiegu czynności;

4) wnioski i oświadczenia obecnych;

5) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

6) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu,

7) podpis komornika.

Art. 810. W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu czynności. (...)

Art. 812. § 1. Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.

§ 2. Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. § 3. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika. § 4. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Art. 813. § 1. W wypadkach wymagających zasięgnięcia opinii biegłego, komornik zwróci się o wydanie opinii do jednego lub kilku stałych biegłych sądowych. Jeżeli wśród stałych biegłych sądowych nie ma biegłego wymaganej specjalności, komornik zwróci się do sądu o wyznaczenie biegłego i odebranie od niego przyrzeczenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, gdy wezwany przez komornika stały biegły sądowy został wyłączony lub nie przyjął nałożonego na niego obowiązku z przyczyn wskazanych w art. 280, a nie ma innego biegłego tej specjalności wśród stałych biegłych sądowych.

Art. 814. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia,

jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wyciąg z

USTAWY z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(Dz.U. Nr 36 poz.161)

Organy egzekucyjne

Art. 19. § 1. Z zastrzeżeniem § 2-8, naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, a także do realizacji wniosków obcych państw o udzielenie pomocy w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1.

§ 2. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego(4) jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ.

§ 3. Przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę ukaranego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu kar pieniężnych i kosztów postępowania orzeczonych w tych sprawach. § 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez ten oddział, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do których poboru zobowiązane są organy celne na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6. (uchylony).

§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego albo z ubezpieczenia społecznego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych może być ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawami. (...)

Art. 23. § 1. Nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji.

§ 2. W przypadku braku organu wyższego stopnia w stosunku do organów egzekucyjnych, o których mowa w art. 19, nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. W stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze. § 3a. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje dyrektor izby skarbowej, właściwej ze względu na siedzibę tego dyrektora izby celnej.

§ 4. Organy sprawujące nadzór są jednocześnie:

1) organami odwoławczymi dla postanowień wydanych przez nadzorowane organy egzekucyjne;

2) organami sprawującymi kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne.

§ 5. Dla postanowień wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 6. Organy sprawujące nadzór mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez

§ 7. Dyrektor izby skarbowej może wstrzymać czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne dotyczące innych należności pieniężnych niż pozostających we właściwości urzędów skarbowych wyłącznie za zgodą wierzyciela.

§ 8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Art. 24. (uchylony).

Art. 25. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje zwierzchni nadzór i kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

§ 2. Właściwi ministrowie, centralne organy administracji rządowej oraz inne centralne organy administracji publicznej, a także organy sprawujące nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzą kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy - przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. (...)

Zasady prowadzenia egzekucji

Art. 36. § 1. W zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów.

§ la. Informacje i wyjaśnienia, o których mowa w § 1, udzielane są nieodpłatnie przez uczestników postępowania egzekucyjnego oraz organy administracji publicznej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.

§ 1b. Udostępnianie informacji przez organy i jednostki, o których mowa w § la, oraz dłużników zajętej wierzytelności nie narusza obowiązku zachowania przez nich tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

§ 2. Od wykonania żądania określonego w § 1 można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego można odmówić zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 3. Zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniechania poucza się zobowiązanego przy doręczaniu mu tytułu wykonawczego. (...)

Art. 46. § 1. Organ egzekucyjny i egzekutor może w razie potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, jeżeli natrafił na opór, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Jeżeli opór stawia żołnierz w czynnej służbie wojskowej, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

§ 2. Organy wymienione w § 1 nie mogą odmówić udzielenia egzekutorowi pomocy.

§ 3. Sposób udzielania pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, przypadki, w których wymagana jest pomoc organów, sposób postępowania, tryb występowania o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji, a także sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów określi, w drodze rozporządzenia:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku udzielania pomocy przez Policję lub Straż Graniczną;

3) Prezes Rady Ministrów - w przypadku udzielania pomocy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu.

Art. 47. § 1. Jeżeli cel egzekucji prowadzonej w sprawie należności pieniężnej lub wydania rzeczy tego wymaga, organ egzekucyjny zarządzi otwarcie środków transportu zobowiązanego, lokali i innych pomieszczeń zajmowanych przez zobowiązanego oraz schowków w tych środkach, lokalach i pomieszczeniach.

§ 2. Przeszukania rzeczy, środków transportu, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków dokonuje komisja powołana przez organ egzekucyjny. Z dokonanych czynności spisuje się protokół. Zakończeniem czynności jest zabezpieczenie przeszukiwanego środka transportu, pomieszczenia lub lokalu. Protokół z dokonanych czynności przekazuje się niezwłocznie zobowiązanemu.

§ 3. Zarządzenie, o którym mowa w § 1, doręcza się zobowiązanemu.

Art. 48. § 1. Egzekutor może przeszukać odzież na osobie zobowiązanego oraz teczki, walizy i tym podobne przedmioty, które zobowiązany ma przy sobie, jeżeli egzekucja dotyczy należności pieniężnej lub wydania rzeczy.

§ 2. Przeszukanie odzieży na osobie zobowiązanego oraz jego teczek, waliz i tym podobnych przedmiotów poza mieszkaniem, przedsiębiorstwem, zakładem lub gospodarstwem zobowiązanego może nastąpić tylko na podstawie pisemnego polecenia organu egzekucyjnego. Egzekutor obowiązany jest okazać polecenie organu egzekucyjnego zobowiązanemu przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych.

§ 3. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1 i 2, egzekutor zauważy, że zobowiązany oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, egzekutor może przeszukać odzież tej osoby oraz jej teczki, walizy i tym podobne przedmioty, jakie ona ma przy sobie.

§ 4. Przeszukanie odzieży powinno być dokonane tylko przez osobę tej samej płci co osoba przeszukiwana.

§ 5. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności egzekutora odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.

Art. 49. § 1. Podczas przeszukania ma prawo być obecny zobowiązany.

§ 2. Jeżeli zobowiązany lub inna obecna przy przeszukaniu osoba zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza w dokonywaniu czynności egzekucyjnych, egzekutor może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić z miejsca dokonywania czynności egzekucyjnych tę osobę.

Art. 49a. Przeszukanie rzeczy dokonywane jest zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.

Art. 49b. § 1. Jeżeli podczas przeszukania egzekutor natrafi na dokument opatrzony klauzulą tajności, egzekutor odstępuję od jego egzekucji

§ 2. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje się właściwemu urzędowi lub instytucji.

Art. 50. § 1  W lokalach i innych pomieszczeniach organów państwowych oraz na terenach kolejowych i lotnisk można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu tych organów państwowych lub zarządców (komendantów) tych obiektów. Przepis ten nie dotyczy przypadków, gdy z mocy szczególnych przepisów organy egzekucyjne właściwe są do działania na terenach kolejowych oraz lotnisk.

§ 2. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczną oraz na okrętach wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego lub organu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej.

§ 3. Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w szczególności przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób postępowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania właściwych organów, wymagane dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów, określi, w drodze rozporządzenia:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku wykonywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku wykonywania asysty przez Policję lub Straż Graniczną;

3) Prezes Rady Ministrów - w przypadku wykonywania asysty przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.

§ 4. Przeszukania rzeczy osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy zawodowej dokonuje się w obecności przedstawiciela organizacji zawodowej, do której osoba ta przynależy.

Art. 51. § 1. Na wniosek zobowiązanego, a także gdy egzekutor uzna to za konieczne, może być przywołany świadek do obecności przy czynnościach egzekucyjnych.

§ 2. Egzekutor przywołuje co najmniej dwóch świadków, jeżeli zobowiązany nie może być obecny przy czynnościach egzekucyjnych na skutek wydalenia z miejsca dokonywania czynności egzekucyjnych lub z innych przyczyn, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek upływu czasu potrzebnego na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.

§ 3. Świadkami mogą być także pełnoletni członkowie rodziny i domownicy zobowiązanego.

§ 4. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Art. 52. § 1. Jeśli cel egzekucji tego wymaga, organ egzekucyjny zezwoli pisemnie egzekutorowi na dokonanie czynności egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub w porze nocnej pomiędzy godziną 21 a godziną 7. Egzekutor jest obowiązany okazać zezwolenie organu egzekucyjnego zobowiązanemu przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych.

§ 2. Czynności egzekucyjne mogą być dokonywane w porze nocnej tylko w obecności świadka.

Art. 53. § 1. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, egzekutor sporządza protokół z czynności egzekucyjnych, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynności;

2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności;

3) sprawozdanie z przebiegu czynności;

4) zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia;

5) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisów;

6) podpis egzekutora.

§ 2. Odpis protokołu, o którym mowa w § 1, doręcza się niezwłocznie zobowiązanemu.

Art. 54. § 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

§ 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.

§ 3. Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego.

§ 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o których mowa w § 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

§ 5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

§ 6. Wniesienie skargi, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego. (...)

Odpowiedzialność porządkowa

Art. 168d. § 1. Na osobę, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi odmawia udzielenia organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji albo udziela fałszywych informacji lub wyjaśnień, może być nałożona kara pieniężna do wysokości 3.800 zł.

§ 2. Jeżeli żądanie udzielenia informacji lub wyjaśnień było skierowane do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, karę pieniężną nakłada się na pracownika odpowiedzialnego za udzielenie informacji lub wyjaśnień, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione - karę pieniężną nakłada się na odpowiedzialnego kierownika.

§ 3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć również na zobowiązanego, który nie powiadamia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu, a także zarządcę nieruchomości, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie składa sprawozdania lub nie wykonuje polecenia organu egzekucyjnego.

§ 4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 1, przez żołnierza, zamiast nałożenia kary pieniężnej występuje się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Art. 168e. § 1. Na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją lub zabezpieczeniem wierzytelności lub prawa majątkowego, można nałożyć karę pieniężną do wysokości 3.800 zł.

§ 2. Kara, o której mowa w § 1, może być powtarzana w przypadku uchylania się od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

§ 3. Jeżeli dłużnikiem zajętej wierzytelności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, karę pieniężną nakłada się na wyznaczonego pracownika, a jeżeli nie został wyznaczony - kierownika bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację zajęcia, a w spółce prawa handlowego - odpowiedzialnego członka zarządu, natomiast w spółce cywilnej - odpowiedzialnego wspólnika.

§ 4 Postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydaje organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Jeżeli egzekucję z wierzytelności prowadzi organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 3, 4, 7 i 8, postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę tego organu.

§ 6. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie.

§ 7. Kara pieniężna nałożona w związku z egzekucją prowadzoną przez organ, o którym mowa w art. 19 § 3-5, 7 i 8, przypada na rzecz tego organu.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Sygnatura

Xxx/Xx/Xx/Xx

POSTANOWIENIE

o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej

Zygmunt Kowalik - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Katowicach po zapoznaniu się z materiałami postępowania przygotowawczego sygn. XXX (w związku z dokonywaniem czynności w niezbędnym zakresie), (w sprawie) przeciwko Jan Noglaś tj. o czyn z art. xxx,

działając na podstawie art. 180 kpk

postanowił

zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej osobę doradcy podatkowego Annę Nowak oraz jej pracowników w celu udzielenia informacji dotyczących sprawy przedsiębiorcy Jana Noglasia.

uzasadnienie

XXX

Podpis prokuratora

Odpis postanowienia doręczyć:

XXX

Komentarz:

Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej jest instrumentem prawnym, umożliwiającym organom prowadzącym postępowanie na uzyskanie informacji, które w normalnym stanie rzeczy objęte są tajemnicą.

Postanowienie takie musi być przedłożone doradcy podatkowemu przez komornika sądowego albo organ egzekucyjny w administracji, przed przystąpieniem do czynności (prośby o udostępnienie dokumentów, udzieleniu informacji).

Dokument postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej jest dokumentem doraźnym, w związku z czym nie występuje w formie oficjalnego druku państwowego.

Ewentualne szablonowe układy postanowień o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej są wynikiem wypracowanej praktyki danego organu.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Komornik Sądowy Rewiru xKatowice, dnia 14-03-2007 r.

przy Sądzie Rejonowym w Katowicach

Kancelaria Komornicza Rewir x

40-059 Katowice, ul. Wałowa 15

tel: 0-32 254 15 23

sygn. akt: I KM 15457/07

P.T. Anna Nowak

ul. Nowa 5

40-055 Katowice

ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ

W sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela:

Serwotka Mikołaj

40-056 Katowice, Wolna 15/2

którego reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych "Paragraf' sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Sosnowiecka 14

Przeciwko:

Jan Nogaś, data urodzenia: 14-04-1977, imię ojca: Zenon

40-515 Katowice, ul. Szkolna 14

Prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego:

nakaz zapłaty sądu okręgowego w katowicach

z dnia 17-02-2007 r., sygnatura akt: XXX/XX

Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Katowicach stosownie do treści art. 761 §1 kpc i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie wykonywania czynności komorników (Dz. U. nr 10, poz. 52 ze zmianami) wzywam do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji zgodnie z wnioskiem wierzyciela poprzez:

1.
wskazanie j akie mienie ruchome posiada dłużnik,
2.
wskazanie miejsca, w którym znajduje się mienie ruchome dłużnika,
3.
wskazanie wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika,
4.
wskazanie banku, w którym dłużnik posiada konta i numery tych kont.

Stosownie do treści art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień lub brak wyjaśnień albo udzielenie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych może zostać nałożona grzywna do 500,00 zł.

Pisemne informacje należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W toku czynności egzekucyjnych podjęto wiadomość "iż to Pani prowadzi dłużnikowi dokumentację księgową. Z tych powodów jest Pani władna do udzielenia żądanych informacji.

Komornik

Zenon Poręba

Do wiadomości: la/a

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Anna Nowak Katowice, dnia 17-03-2007 r.

ul. Nowa 5

40-055 Katowice

Komornik Sądowy Rewiru x

przy Sądzie Rejonowym w Katowicach

Kancelaria Komornicza Rewir x

ul. Wałowa 15

40-059 Katowice,

Wasz znak: I KM 15457/07

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-03-2007 roku dotyczące osoby fizycznej

Jan Nogaś, data urodzenia: 14-04-1977, imię ojca: Zenon

40-515 Katowice, ul. Szkolna 14

Informujemy, iż prowadzimy obsługę finansową w/w osoby. Zgodnie z żądaniem udzielam informacji o posiadaniu:

- mienia ruchomego - samochód osobowy marki Fiat Punto o numerze rejestracyjnym SK 015L oraz samochód osobowy Renault Laguna o numerze rejestracyjnym SK 9876. oba pojazdy są użytkowane przez właściciela,

- wierzytelności i praw majątkowych - wierzytelność z tytułu umowy najmu pomieszczenia biurowego położonego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 75, wartość: 1.000,00 zł,

- rachunkach bankowych - Kredyt Bank S.A oddział I w Katowicach, nr rachunku: 37 1500 1214 0076 1555 8559 5699

 Doradca podatkowy

 Anna Nowak

Komentarz

Przed udzieleniem odpowiedzi należy dokładnie sprawdzić dane dłużnika. Jeżeli w wezwaniu występują jakiekolwiek rozbieżności np.:

- w identyfikatorach popełniono czeski błąd,

- podano nazwisko tylko jednego wspólnika s.c.

- pomylono identyfikator wspólnika z identyfikatorem spółki

przed udzieleniem informacji należy upewnić się czy wnioskowana przez komornika osoba jest klientem dorady podatkowego. W tym celu można udzielić następującej odpowiedzi:

"Informujemy, że wskazane we wniosku numery identyfikacyjne (NIP, REGON, KRS, PEEL) odpowiadają naszym klientom, lecz nie zgadzają się z podaną w żądaniu nazwą. Tak więc nie mając pewności, że pytanie dotyczy osoby naszego klienta odmawiamy odpowiedzi do czasu sprostowania wniosku komornika".

bądź:

"Informujemy, że podany we wniosku NIP nie odpowiada wskazanej spółce cywilnej. Tak więc nie mając pewności, że pytanie dotyczy naszego klienta odmawiam udzielenia odpowiedzi do czasu sprostowania wniosku komornika".

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Katowice, dnia 25-03-2007 r.

Komornik Sądowy Rewiru x

przy Sądzie Rejonowym w Katowicach

Kancelaria Komornicza Rewir x

40-059 Katowice, ul. Wałowa 15

tel: 0-32 254 15 23

sygn. akt: I KM 15457/07

POSTANOWIENIE

Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Katowicach W sprawie egzekucyjnej (sygn. j.W.) Z wniosku:

Serwotka Mikołaj

40-056 Katowice, Wolna 15/2

Przeciwko dłużnikowi:

Jan Nogaś, data urodzenia: 14-04-1977, imię ojca: Zenon

40-515 Katowice, ul. Szkolna 14

o egzekucję świadczeń pieniężnych:

postanawia:

na podstawie art. 762 kpc wymierzyć grzywnę w wysokości 500,00 zł Pani

Annie Nowak

zam. 40-055 Katowice, ul. Nowa 5

 Komornik

 Zenon Poręba

Uzasadnienie:

W czasie czynności egzekucyjnych przeprowadzonych dnia 14-03-2007 r. Pani Anna Nowak, jako osoba prowadząca Kancelarię Prawa Podatkowego w Katowicach przy. Ul. Nowej 5, obsługująca dłużnika Jana Nogaś, odmówiła podania informacji na temat wierzytelności dłużnika, posiadanych przez niego rachunków bankowych i rzeczy ruchomych. Anna Nowak zabroniła również swoim pracownikom udzielania takich informacji, powołując się przy tym na art. 37 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Powyższy przepis zobowiązuje doradcę podatkowego do zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu, jednak przewiduje wyjątek od tego obowiązku, jeżeli zwolnienie z tajemnicy wynika z odrębnych przepisów. Artykuł 761 Kodeksu postępowania cywilnego jest przepisem, który nie tylko zwalniał Annę Nowak z obowiązku zachowani tajemnicy w zaistniałej sytuacji, ale wręcz zobowiązuje ją do udzielenia komornikowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

W związku z powyższym odmowę udzielenia informacji przez Annę Nowak należy uznać za nieuzasadnioną w rozumieniu art. 762 kpc w związku z czym należało postąpić jak w sentencji.

 Komornik

 Zenon Poręba

Otrzymują:

- ukarany grzywną

oraz po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia

- dłużnik

- wierzyciel

- prokurator

- Sąd Rejonowy w Katowicach Sekcja wykonawcza

POUCZENIE:

Stosownie do art. 767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje osobie ukaranej skarga złożona do Wydziału Cywilnego Sądu

Rejonowego w Katowicach w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Katowice, dnia 30-03-2007 r.

Do

Sądu Rejonowego w Katowicach

Wydział Cywilny

Skarżący: Anna Nowak - doradca podatkowy nr wpisu 00102

zamieszkała: 40-055 Katowice, ul. Nowa 5

Wierzyciel: Serwotka Mikołaj

40-056 Katowice, Wolna 15/2

Dłużnik: Jan Nogaś,

40-515 Katowice, ul. Szkolna 14

Skarga na postanowienie komornika o nałożeniu grzywny

Wnoszę o:

I.
Uchylenie postanowienia Komornika Sądowego Rewiru x przy Sądzie Rejonowym w Katowicach z dnia 25-03-2007 r. w sprawie I KM 15457/07 w przedmiocie nałożenia na skarżącą kary grzywny.
II.
Zasądzenie od dłużnika kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Komornik Rewiru I Sądu Rejonowego w Katowicach zaskarżonym postanowieniem nałożył na skarżącą Annę Nowak, doradcę podatkowego wpisanego na listę doradców podatkowych pod numerem 00102 grzywnę w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych).

W uzasadnieniu postanowienia komornik stwierdza, iż w czasie czynności egzekucyjnych przeprowadzonych w dniu 14-03-207 r. skarżąca bezzasadnie odmówiła podania informacji na temat dłużnika Jana Nogaś, będącego klientem Kancelarii Prawa Podatkowego Anna Nowak w Katowicach, ul. Nowa 5.

Dowód: odpis postanowienia z dnia 25-03-2007 r. w sprawie I KM 15457/07 Podstawa odmowy udzielenia informacji był przepis art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 2996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 9, poz. 86) w związku z art. 761 §2 i art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.

Komornik błędnie zacytował przepis art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym. Przepis ten nie przewiduje wyjątków od obowiązku zachowania tajemnicy "jeżeli zwolnienie z tajemnicy wynika z odrębnych przepisów, jak to czytamy w uzasadnieniu postanowienia. W art. 37 ust. 2 czytamy: "Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami." Z powyższego wynika, że zwolnienie z tajemnicy zawodowej nie jest "automatyczne" jak chce komornik, ale musi zostać udzielone w trybie określonym przez odrębne przepisy. Tymi odrębnymi przepisami są przepisy Kodeksu postępowania karnego art. 180, określający tryb zwolnienia z tajemnicy zawodowej., który stanowi, że z tajemnicy zawodowej może zwolnić osobę zobowiązaną do jej zachowania sąd lub prokurator.

Z powyższego przepisu wynika, że w celu zapoznania się z dokumentami oraz informacjami, będącymi w posiadaniu skarżącej, a związanymi z wykonywanym zawodem i w związku z tym objętymi tajemnica zawodową komornik powinien uzyskać uprzednio postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy udzielone przez odpowiedni organ.

Policja i prokuratura stosują się do tych zasad w trakcie swojego postępowania, tym bardziej więc dziwi postępowanie komornika, stwierdzającego że jego te zasady nie dotyczą. Odmowę udostępnienia dokumentów i udzielenia informacji przewiduje również przepis, na który powołuje się komornik w swoim uzasadnieniu, to znaczy art. 761 §2, który mówi: "od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie."

Powołana w tym przepisie część pierwsza Kodeksu, w tym przypadku art. 248 §2 stanowi: "Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania..."

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 37 §2 ustawy o doradztwie podatkowym w sprawie mojego klienta nie mogę być przesłuchiwana jako świadek bez zwolnienia mnie z tajemnicy zawodowej, powołanie powyższego przepisu art. 761 kpc, w uzasadnieniu postanowienia o wymierzeniu grzywny było błędne, a wymierzenie grzywny bezpodstawne.

Pomimo tego komornik wydał zaskarżone postanowienie. Działanie komornika narusza przepis art. 762 §1 kpc, gdyż odmowa udzielenia informacji nie była nieuzasadniona. W tym stanie rzeczy wniosek o uchylenie nałożonej grzywny jest zasadny.

Załączniki:

1. Odpis postanowienia z dnia 12 sierpnia 2005 r.

2. Odpis skargi.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

Oprac. E. Jankowska

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO WYNAGRODZENIE U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI BĘDĄCEGO PRACODAWCĄ

Naczelnik US w Gliwicach

ul. 3-go Maja 14

44-254 Gliwice

Modrzewski Jan

ul. Sokolska 14

44-200 Katowice

14-06-2007
(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i adres dłużnika zajętej wierzytelności)(data wystawienia zawiadomienia; dzień, miesiąc i rok)
WEZW 12/08/2007

(nr zawiadomienia)

Na podstawie art. 72 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wzywa się ww. pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu az do pełnego pokrycia zobowiązań pieniężnych

Modrzewski Jan

ul. Sokolska 14

44-200 Katowice

(nazwa i adres adresata będącego pracodawcą lub zobowiązanym)
Nogaś Jan, zamieszkały przy ul. Powstańców 24, 44-254 Gliwice, NIP: 657-127-56-78 ......

 (oznaczenie zobowiązanego)

lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie dochodzonych należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wałowa 1, 70-502 Szczecin ....................................................

 (oznaczenie wierzyciela)

Poz.Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
rok/okres/termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1.KF.B.1589874/2058/200615-01-2007300,00 złrodzaj 1 Nie pobiera się
stawka0,00%
podstawa 2 0,00 zł
kwota0,00 zł
2.rodzaj2
stawka
podstawa3
kwota
3.rodzaj2
stawka
podstawa3
kwota
Razemkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
3,90 zł0,00 zł300,00 zł0,00 zł

DO POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA 303,90 zł .....................

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej, a ponadto odsetki naliczone po dniu wystawienia zawiadomienia należy wpłacić na rachunek bankowy.

15 1020 2475 0012 0002 0542 0001 Maria Bengalczyk

Starszy referent ds. podatków

............................................................ ...............................................................

(nazwa banku i nr rachunku) (podpis i pieczątka z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

POUCZENIE

* Zajęcie jest skuteczne z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlecenia, nawiązania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a także przejęcia pracodawcy przez innego pracodawcę.

* W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu.

* Wynagrodzenie za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) podlega zajęciu w pierwszej kolejności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia. Na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne zajęciu podlega 1/2 wynagrodzenia, przy czym wolna od egzekucji jest kwota odpowiadająca wysokości najniższego wynagrodzenia (po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota ww. ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców podlega zsumowaniu w celu określenia kwoty wolnej od potrąceń.

* Pracodawca obowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia zawiadomienia do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Przy obliczeniu odsetek uwzględnia się zaokrąglenie, o którym mowa w art. 27a ustawy.

* Pracodawca jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, do złożenia za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienia otrzymanego w tym czasie wynagrodzenia zobowiązanego, z wyszczególnieniem wszystkich jego składników.

* W przypadku zaistnienia przeszkód do przekazania organowi egzekucyjnemu zajętych kwot, pracodawca jest zobowiązany do złożenia temu organowi oświadczenia o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności do podania, czy inne osoby roszczą sobie ................................................................................................................................... skierowana do tego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. Jeżeli wynagrodzenie za pracę zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, pracodawca jest obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że pracodawca wstrzymuje się z przekazywaniem zajętych kwot do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.

* Jeżeli w czasie prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę zobowiązany przestał pracować u pracodawcy, u którego dokonano zajęcia wynagrodzenia, pracodawca ten niezwłocznie zawiadamia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance o zajęciu wynagrodzenia w wydanym zobowiązanemu świadectwie pracy wskazuje organ egzekucyjny, numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych już kwot. Jeżeli nowe miejsce pracy zobowiązanego jest znane dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca ten przesyła niezwłocznie dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego nowemu pracodawcy i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Doręczenie tych dokumentów nowemu pracodawcy ma skutki prawne zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego u tego pracodawcy.

* Nowy pracodawca, któremu zobowiązany przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, zawiadamia niezwłocznie o zatrudnieniu dawnego pracodawcę oraz organ egzekucyjny.

* Jeżeli pracodawca bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętego wynagrodzenia albo jego części organowi egzekucyjnemu, zajęte wynagrodzenie albo jego część może być ściągnięta od pracodawcy w trybie egzekucji administracyjnej.

* Pracodawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego wynagrodzenia, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

* Na pracodawcę, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją z wynagrodzenia za pracę, organ egzekucyjny może nałożyć na podstawie art. 168e ustawy karę pieniężną. W przypadku uchylania się od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być ponawiana.

* Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego. Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się do organu nadzoru za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej.

* Zobowiązanemu przesyła się odpis zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia oraz zawiadamia się, że nie wolno mu odebrać wynagrodzenia, poza częścią wolną od zajęcia, ani nim rozporządzać. Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu przesyła się, jako załączniki, odpisy tych tytułów

Komentarz

Sytuacja dotyczy pracodawcy - klienta doradcy podatkowego. Dwa ostatnie akapity pouczenia dotyczą tylko i wyłącznie zobowiązanego. Niniejsze zawiadomienie jest sporządzane w 3 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymuje dłużnik zajętej wierzytelności, drugi - zobowiązany, a trzeci - pozostaje w aktach sprawy. Jest stosowane w przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego np. mandatów i grzywien. W takim przypadku nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Jan Modrzewski Katowice, dnia 19-06-2007 r.

ul. Sokolska 14

44-200 Katowice

NIP: 628-155-87-99

Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Gliwicach

ul. 3-go Maja 14

44-254 Gliwice

Dotyczy: sygn. akt WEZW 12/08/2007

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-06-2007 r. sygnatura akt: WEZW 12/08/2007 uprzejmie informuję, iż Pan Jan Nogaś, zamieszkały: 44-254 Gliwice, ul. Powstańców 24, NIP: 657-127-56-78 jest zatrudniony w moim zakładzie na podst. umowy o pracę od dnia 04-10-2006 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Z tytułu zatrudnienia w okresie ostatnich trzech miesięcy otrzymywał wynagrodzenie brutto w wysokości 1.050,00 zł (zgodnie z umową). Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Jednocześnie informuję, iż kwota dokonanego zajęcia będzie przekazywana na konto komornicze niezwłocznie po określeniu wysokości zajęcia.

 Jan Modrzewski

Komentarz:

Sytuacja dotyczy pracownika podatnika - klienta doradcy podatkowego.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA MAJĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO WYNAGRODZENIE U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI INNEGO NIŻ PRACODAWCA

Naczelnik US w Gliwicach

ul. 3-go Maja 14

44-254 Gliwice

Anna Nowak

doradca podatkowy nr wpisu 00102

zamieszkała: 40-055 Katowice, ul. Nowa 5

14-06-2007
(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i adres dłużnika zajętej wierzytelności)(data wystawienia zawiadomienia; dzień, miesiąc i rok)
WEZW 15/08/2007

(nr zawiadomienia)

Na podstawie art. 89 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wzywa się ww. dłużnika, aby należnej do niego kwoty z tytułu;

umowy współpracy

Anna Nowak

doradca podatkowy nr wpisu 00102 zamieszkała: 40-055 Katowice, ul. Nowa 5

bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu(imię i nazwisko tub nazwa oraz adres adresata będącego zobowiązanym lub dłużnikiem zajętej wierzytelności innym niż pracodawca, organ rentowy lub bank)
Nogaś Jan, zamieszkały przy ul. Powstańców 24, 44-254 Gliwice, NIP: 657-127-56-78 ......

(oznaczenie zobowiązanego1)

lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie dochodzonych należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez Urząd Skarbowy w Gliwicach, 44-254 Gliwice, ul 3-go Maja 14 .....................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)

Poz.Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
rok/okres/termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1.SM.6T 1562254/200604-20071.000,00 złrodzaj2podatkowe
Stawka11,5%
podstawa31.000,00 zł
Kwota14,00 zł
2.rodzaj2
Stawka
podstawa3
Kwota
3.rodzaj2
Stawka
podstawa3
Kwota
Razemkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
150,00 zł8,80 zł1.000,00 zł14,00 zł

RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI ...... 1.172,80 zl ........

ww. odsetki naliczono na dzień 14-06-2007 r., za każdy następny dzień należy naliczać odsetki według stawek lub wskazanych przez organ egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej, a ponadto odsetki naliczone po dniu wystawienia zawiadomienia należy wpłacić na rachunek bankowy.

15 1020 2475 0012 0002 0542 0001 Maria Bengalczyk

Starszy referent ds. podatków

............................................................ ...............................................................

(nazwa banku i nr rachunku) (podpis i pieczątka z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

UWAGA!

Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych wystawionych przez tego samego wierzyciela lub na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez więcej niż jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać potrzebną ilość:

a)
pozycji w tabelce przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,
b)
tabelek przeznaczonych na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, z tym że każdą tabelkę poprzedza się tekstem

"* objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

Kwoty podaje się w złotych i groszach.

WEZWANIE

Wzywa się dłużnika zajętej wierzytelności, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył organowi egzekucyjnemu oświadczenie dotyczące tego, czy;

* uznaje zajęte wierzytelności zobowiązanego,

* przekaże organowi egzekucyjnemu z zajętych wierzytelności kwoty na pokrycie należności lub z jakiego powodu odmawia tego przekazania.

* i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła sprawa o zajęte wierzytelności.

POUCZENIE

* Zajęcie jest skuteczne z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności "które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.

* Dłużnik zajętej wierzytelności obowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych nalicza odsetki z tytułu nie zapłacenia należności w terminie........dnia po wystawieniu...... pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Przy obliczaniu odsetek uwzględnia się zaokrąglenia, o których mowa w art. 27a ustawy.

* Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętych wierzytelności albo ich części organowi egzekucyjnemu, zajęte wierzytelności albo ich części mogą być ściągnięte od dłużnika zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej.

* Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego wierzytelności, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

* Na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją z wierzytelności, organ egzekucyjny może nałożyć na podstawie art. 168e ustawy karę pieniężną. W przypadku uchylania się od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być ponawiana.

* Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności organu egzekucyjnego. Skargę na czynności organu egzekucyjnego wnosi się do organu nadzoru za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej.

* Zobowiązanemu przesyła się odpis zawiadomienia o zajęciu wierzytelności oraz zawiadamia się, że nie wolno mu odebrać wierzytelności ani nimi rozporządzać. Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu przesyła się, jako załączniki, odpisy tych tytułów.

Komentarz

Dotyczy przypadku, gdy podatnik - klient doradcy podatkowego nie uregulował zaległości podatkowej. Dwa ostatnie akapity pouczenia dotyczą tylko i wyłącznie zobowiązanego.

Niniejsze zawiadomienie jest sporządzane w 3 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymuje dłużnik zajętej wierzytelności, drugi - zobowiązany, a trzeci - pozostaje w aktach sprawy.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

1) podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny, w tym w szczególności NIP, PESEL lub REGON,

2) wpisuje się odpowiednio; "za zwłokę", ."ustawowe"., "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

3) wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Anna Nowak Gliwice, 18-06-2007 r.

doradca podatkowy nr wpisu 00102

40-055 Katowice, ul. Nowa 5

NIP 647-105-12-40

Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Gliwicach

ul 3-go Maja 14

44-254 Gliwice

Dotyczy: zawiadomienia WEZW 15/08/2007 z dnia 14-06-2007 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-06-2007 r. oświadczam, iż uznaję zajęte wierzytelności Pana Nogaś Jan, zamieszkały przy ul. Powstańców 24, 44-254 Gliwice, NIP: 657- 127-56-78.

Jednocześnie informuję, iż należność z tytułu umowy współpracy w/w wynosi 500,00 zł miesięcznie i jest płatna z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W związku z tym kwoty dotyczące zajętej wierzytelności przekażę organowi egzekucyjnemu.

 Tadeusz Frycek

Komentarz:

Sytuacja dotyczy przypadku, gdy podatnik - klient doradcy podatkowego nie uregulował zaległości podatkowej.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  17

PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM ZOBOWIĄZANEGO

Spisany 28-0-2007 r. w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, ul. Leśna 2 Gliwice ...............

(data) (miejsce sporządzenia protokółu)

przez Józefa Kowalik - poborca skarbowy ..............................................................................

(imię i nazwisko poborcy skarbowego)

będącego pracownikiem Urzędu Skarbowego w Gliwicach .......................................................

w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych nr nr WEZW15/08/2007 ...................................................................................

wystawionych na zobowiązanego Nowakowski Zenon zam.: ul. Prosta 145 44-254 Gliwice ......................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa)

urodzonego 15-01-1974 r. w Sanoku ........................................................................................

(dzień, miesiąc, rok)

Środki utrzymania zobowiązanego:

* miesięczna kwota dochodów w zł,

* wyczerpujący opis środków utrzymania

* nazwiska i adresy osób, na których utrzymaniu jest zobowiązany oraz rodzaj i zakres tej pomocy

Zobowiązany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Na dzień 31-05-2007 r. według podatkowej księgi przychodów i rozchodów dochód narastająco za okres od stycznia do maja 2007 r. wynosi 12.148,15 zł.
Opis mieszkania zajmowanego przez zobowiązanego:

* właściciel budynku, w którym znajduje się mieszkanie zajmowane przez zobowiązanego (wpisać odpowiednio "gmina", "spółdzielnia mieszkaniowa", " osoba fizyczna", oraz jej imię i nazwisko, "zakład pracy", "inny podmiot"),

* tytuł zajmowanego mieszkania przez zobowiązanego (wpisać odpowiednio "umowa najmu", "prawo własności", "prawo spółdzielcze, własnościowe/lokatorskie", itp.),

* liczba izb,

* powierzchnia mieszkania

* opis wyposażenia mieszkania,

* opis mebli i sprzętu,

* wysokość czynszu w zł za podnajem, jeżeli mieszkanie jest podnajmowane

Miejsce prowadzenia działalności

44-254 Gliwice, ul. Katowicka 14, prawo własności

Miejsce zamieszkania

44-254 Gliwice, ul. Prosta 145, prawo własności

Inny majątek nieruchomy lub prawa do takiego majątku zobowiązanego lub członka jego rodziny:

* imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł własności,

* numer i rodzaj stwierdzonego tytułu własności,

* opis majątku.

44-254 Gliwice, ul. Katowicka 14, pawilon handlowy

Lokal użytkowy o pow. 250 m2 przeznaczony na magazyny, Gliwice ul. Katowicka 14b- najemca Frycek Tadeusz ul. Wałowa 125, 44-254 Gliwice

Informacja o członkach rodziny zobowiązanego wspólnie z nim zamieszkałych:

* imiona i nazwiska oraz stopień pokrewieństwa,

* opis źródeł utrzymania,

* wysokość dochodów.

Nowakowska Żaneta - żona

Nowakowski Dawid - syn

Środki transportowe stanowiące własność zobowiązanego:

* rodzaj i marka środka transportu,

* numer rejestracyjny środka transportu.

Samochód dostawczy marki Mercedes Benz, nr rejestracyjny SGL 152W, rok produkcji - 2000, Samochód osobowy marki Opel Vectra I, nr rejestracyjny SGL 4789, rok produkcji - 2005,
Prawa majątkowe stanowiące własność zobowiązanego:Nie dotyczy
* wierzytelność, akcje, obligacje, weksle, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, itp.,

* opis praw,

* wartość szacunkowa praw.

Majątek zobowiązanego znajdujący się we władaniu osób trzecich:

* opis majątku,

* odznaczenie osób trzecich,

* miejsce położenia majątku.

Lokal użytkowy o pow. 250 m2 przeznaczony na magazyny, Gliwice ul. Katowicka 14b- wynajmujący

Frycek Tadeusz

ul. Wałowa 125

44-254 Gliwice

Informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez zobowiązanego:

* rok rozpoczęcia działalności,

* rodzaj działalności gospodarczej,

* wysokość miesięcznych dochodów w zł,

* wyposażenie zakładu (maszyny, urządzenia środki transportu).

Działalność gospodarcza w zakresie handlu artykułami spożywczymi prowadzona na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 141/2001 wydanego przez Prezydenta Miasta Gliwice dnia 14-02-2001 r.
Informacje o gospodarstwie rolnym zobowiązanego będącego rolnikiem

* imię i nazwisko osoby, na którą gospodarstwo jest zarejestrowane,

* powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych,

* powierzchnia gruntów w ha fizycznych

* opisać wartość szacunkową zobowiązań

* inwentarz żywy,

* uprawy (w tym działy specjalne produkcji rolnej).

Nie dotyczy
Inne znamiona sytuacji materialnej zobowiązanego:

* klęski żywiołowe (opisać wypadki, padły inwentarz, itp. oraz rok wystąpienia zdarzenia),

* informacje nie ujęte w poprzednich rubrykach świadczące o stanie majątkowym zobowiązanego.

Nie dotyczy

1 Dotyczy zobowiązanego będącego osobą fizyczną

Zobowiązany został pouczony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy na podstawie art. 233 k.k.

Protokół został sporządzony na podstawie oświadczenia:

doradcy podatkowego - Helena Iksińska

...................................................................................

(wskazać osobę która złożyła oświadczenie)

Sprawozdanie z przebiegu spisywania protokołu oraz zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczeniaPodpis i pieczątka poborcy
Adnotacje organu egzekucyjnego
Podpis zobowiązanego lub wzmianka o przyczynie braku podpisu

Komentarz

Informacji o swoim kliencie - podatniku udziela doradca podatkowy, po uprzednim zwolnieniu go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Najczęściej zajęciu podlegają rzeczy, które można szybko i łatwo spieniężyć, np.: samochód, telewizor, sprzęt AGD do 5-lat bądź inne wartościowe rzeczy.

Uwaga:

Załącznik jest materiałem poglądowym, wszelka zbieżność sytuacji i nazwisk jest przypadkowa. Wypełnienie załącznika jest ukierunkowane na rzetelne oddanie sytuacji dokonywanej czynności oraz wizualne przybliżenie druków procesowych.

1UWAGA!

Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych wystawionych przez tego samego wierzyciela lub na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez więcej niż jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać potrzebną ilość:

a)pozycji w tabelce przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

2b)tabelek przeznaczonych na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, z tym że każdą tabelkę poprzedza się tekstem "► objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

Kwoty podaje się w złotych i groszach.