Sędz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 września 2017 r.
w przedmiocie działań prokuratury stwarzających istotne zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej

Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z informacją zawartą w komunikacie Prokuratury Krajowej z 23 sierpnia 2017 r. 1 , o podjęciu czynności w toczącym się śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - sędziów odpowiedzialnych za wyznaczenie składów sędziowskich w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie i Sądzie Okręgowym w Szczecinie, stanowczo sprzeciwia się działaniom wymierzonym w niezależność sądów, a tym samym w prawo obywateli do rozpatrzenia ich sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że działania prokuratury obejmujące prowadzenie śledztwa de facto wobec konkretnego sędziego i mające za swój przedmiot zindywidualizowane czynności procesowe, jakie sędzia podejmuje w toku sprawy, godzi w konstytucyjne gwarancje niezawisłości sędziego, jest formą szykany i niedozwolonego nacisku zarówno w stosunku do sędziów, jak i organów sądów. Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować w warunkach zastraszania i wywierania wpływu na sędziów.

Prokuratura, nie osiągnąwszy celu procesowego w postępowaniu dotyczącym środka zapobiegawczego nie może podejmować czynności procesowych w stosunku do sędziego, który wykonuje obowiązki administracyjne w wydziale. Stanowi to instrumentalne wykorzystanie uprawnień prokuratorskich, by osłabić zaufanie do bezstronności organów wymiaru sprawiedliwości. Rada ponownie przypomina, że działania, które w istocie rzeczy mają na celu obejście przepisów dotyczących immunitetu sędziego są działaniami godzącymi w porządek prawny w państwie. Podejmowane działania mają na celu wywarcie efektu "mrożącego" w stosunku do sędziów i pośrednio, w sposób niedopuszczalny, oddziałują na sposób rozpoznawania przez sądy wniosków składanych przez prokuraturę.

1 http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/sledztwo-dotyczace-nieprawidlowosci-przy-wyznaczaniu-skladow-orzekajacych-w-szczecinskich-sadach.html#.WbpSo8ZpEe3