Działania prokuratorów w sprawach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Akty korporacyjne

Prok.2012.11.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

WYTYCZNE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie działań prokuratorów w sprawach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

PG VII G 021/23/12

Działając na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), w celu ujednolicenia praktyki oraz usunięcia występujących w niej nieprawidłowości, przekazuję następujące wytyczne:

1.
W razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził to postanowienie, w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych. W prokuraturach apelacyjnych i okręgowych kierownik jednostki może przekazać realizację tego zadania zwierzchnikowi służbowemu prokuratora, który wydał wskazane postanowienie. W wypadku uznania, że postanowienie to było niezasadne, prokurator dokonujący analizy podejmuje na nowo postępowanie w oparciu o przepis art. 327 § 1 k.p.k., a jeśli jest to niemożliwe i brak jest przesłanek do wznowienia na podstawie art. 327 § 2 k.p.k. postępowania przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, kieruje w drodze służbowej do Prokuratora Generalnego wniosek o uchylenie postanowienia na podstawie art. 328 § 1 k.p.k. Każda z tych decyzji powinna zostać poprzedzona ustaleniem, czy na przeszkodzie jej podjęciu nie stoi stan zawisłości sprawy wynikły ze skierowania subsydiarnego aktu oskarżenia.
2.
Po przesłaniu przez prezesa sądu odpisu subsydiarnego aktu oskarżenia wraz z wezwaniem do nadesłania akt postępowania przygotowawczego prokurator informuje sąd o woli udziału w postępowaniu sądowym. Jeśli analiza, o której mowa punkcie 1, wykazała, że postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego jest zasadne, prokurator wnosi o skierowanie sprawy na posiedzenie celem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie art. 339 § 3 pkt 1 lub 2 k.p.k. W wypadku wyznaczenia posiedzenia, prokurator bierze w nim udział.
3.
W wypadku gdy prezes sądu wzywa na podstawie art. 330 § 3 k.p.k. do nadesłania akt postępowania przygotowawczego, niedopełniając obowiązku przesłania prokuratorowi odpisu aktu oskarżenia, prokurator przekazując akta, równocześnie zwraca się o nadesłanie tego pisma procesowego.
4.
Prokurator uczestniczy w postępowaniu sądowym zainicjowanym subsydiarnym aktem oskarżenia, podejmując zgodnie z zasadą obiektywizmu konieczne czynności, zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.
5.
W sprawie zainicjowanej subsydiarnym aktem oskarżenia, w której uprawomocnił się wyrok skazujący albo w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania, prokurator nadrzędny nad prokuratorem, który wydał postanowienie wskazane w punkcie 1, dokonuje analizy prawidłowości czynności prokuratora podejmowanych w postępowaniu oraz ocenia, czy zaistniały przesłanki do pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej. Wnioski płynące z tej analizy przekazuje prokuratorowi kierującemu jednostką organizacyjną, w której wykonuje obowiązki, oraz bezpośredniemu przełożonemu prokuratora, który wydał postanowienie wskazane w punkcie 1.
6.
Wyniki analiz spraw, o których mowa w punkcie 5, przekazywane są drogą służbową do Prokuratury Generalnej cyklicznie, w terminie do końca lipca za pierwsze półrocze oraz do końca stycznia za drugie półrocze każdego roku kalendarzowego.

Przedstawiając powyższe wytyczne, proszę o ich przestrzeganie we wszystkich sprawach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.