Akt korporacyjny

KRASP.2017.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2017 r.

STANOWISKO
PREZYDIUM KRASP
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dokument nr 16/VII

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Nauka rozwija się dzięki otwartej wymianie idei i swobodnemu dostępowi do dokumentacji wyników badań, obejmującemu publikacje i dane badawcze. Trwające obecnie w Parlamencie Europejskim prace nad nową dyrektywą regulującą dostęp do takiej dokumentacji - Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zmierzają - w wyniku aktywnych działań lobby wydawców i firm oferujących dane naukowe - w kierunku stanowiącym zagrożenie dla rozwoju nauki.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zdecydowanie popiera stanowisko European University Association w tej sprawie, a także list otwarty międzynarodowych organizacji reprezentujących środowisko naukowe, skierowany do członków Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (oba dokumenty - w załączeniu), uznając je za jednoznacznie odpowiadające interesowi nauki w Polsce.

Prezydium zwraca się do wszystkich osób i podmiotów mających wpływ na ostateczny kształt Dyrektywy dotyczącej poszanowania praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym o aktywne poparcie postulatów środowiska naukowego sformułowanych w tych dokumentach.