Dopuszczalność kandydowania na urząd sędziego asystenta sędziego legitymującego się sześcioletnim stażem pracy na tym stanowisku oraz zdanym egzaminem zawodowym: adwokackim lub radcowskim.

Akty korporacyjne

Sędz.2012.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2012 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie dopuszczalności kandydowania na urząd sędziego asystenta sędziego legitymującego się sześcioletnim stażem pracy na tym stanowisku oraz zdanym egzaminem zawodowym: adwokackim lub radcowskim.

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że aktualny stan prawny uniemożliwia uznanie, że osoba legitymująca się państwowym egzaminem adwokackim, radcowskim i notarialnym mogłaby, posiadając odpowiedni staż pracy na stanowisku asystenta sędziego, stanąć do konkursu na stanowisko sędziego sądu rejonowego. W stosunku do takiej osoby ustawa przewiduje dodatkowy obowiązek złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego.

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 61 § 4 oraz ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w art. art. 65 ust. 4 konsekwentnie odsyłają do wymogów z art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zagadnienie to powinno być jednak uregulowane w drodze zmiany ustawy, a nie jej wykładni.