Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 363/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie dofinansowania Zjazdu Katedr Prawa Finansowego, który odbędzie się w dniach 22-24 października 2018 r.

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na dofinansowanie Zjazdu Katedr Prawa Finansowego, który odbędzie się w dniach 22-24 października 2018 r. we Mierzęcinie.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków KRDP poz. Ws4 na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.