Akty korporacyjne

Podat.2019.7.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 431/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie dofinansowania XVII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez Śląski Oddział KIDP

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia dofinansować XVII Ogólnopolską Konferencję Podatkową organizowaną przez Śląski Oddział KIDP w dniu 22 listopada 2019 r. w Siemianowicach Śląskich, kwotą do 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
§  2.  Jednocześnie Krajowa Rada Doradców Podatkowych zgodnie z rekomendacją Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP zastrzega, iż z kwoty określonej w § 1 mają zostać pokryte koszty nagrania Konferencji, a następnie jego udostępnienia w mDoradcy.
§  3.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2019 rok z poz. Ws9.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.