Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 175/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie dofinansowania wykładu eksperta w ramach Programu "Razem dla Zdrowia"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przeznacza się z budżetu Naczelnej Rady Lekarskiej kwotę do 500 euro (słownie: pięćset euro) na dofinansowanie wykładu eksperta Johana Hjertquista z Health Consumer Powerhouse w ramach Programu "Razem dla Zdrowia" we wrześniu 2017 r.
2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umowy dotyczącej przekazania dofinansowania.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.