Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 366/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie dofinansowania VIII Konferencji z cyklu "Podatki bez granic" organizowanej przez Dolnośląski Oddział KIDP w dniach 12-13 października 2018 r.

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na dofinansowanie VIII Konferencji z cyklu "Podatki bez granic" organizowanej przez Dolnośląski Oddział KIDP w dniach 12-13 października w 2018 r. we Wrocławiu.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018, z poz. Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.