Akty korporacyjne

Podat.2019.7.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 427/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie dofinansowania VII Podkarpackiej Konferencji Podatkowej

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o dofinansowaniu nagrania video VII Podkarpackiej Konferencji Podatkowej, która odbędzie się w dn. 15-16 listopada 2019 r. w Sandomierzu, w kwocie do 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy z Regionami KRDP na 2019 rok, z poz. Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.