Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 221/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie dofinansowania VII Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Pomorski Oddział KIDP w 2018 r.

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 3 000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) na dofinansowanie VII Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Pomorski Oddział KIDP w 2018 r.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.