Akty korporacyjne

Podat.2019.7.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 430/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie dofinansowania udziału Oddziału Lubuskiego w plebiscycie "Nasze Dobre Lubuskie 2019"

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) na dofinansowanie udziału Lubuskiego Oddziału KIDP w plebiscycie "Nasze Dobre Lubuskie 2019", który odbędzie się w miesiącach wrzesień-listopad 2019 r.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2019 rok z poz. Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.