Dofinansowanie udziału Lubuskiego Oddziału KIDP w plebiscycie "Nasze Dobre Lubuskie 2018".

Akty korporacyjne

Podat.2018.9.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 558/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie dofinansowania udziału Lubuskiego Oddziału KIDP w plebiscycie "Nasze Dobre Lubuskie 2018"

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt. 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na dofinansowanie udziału Lubuskiego Oddziału KIDP w plebiscycie "Nasze Dobro Lubuskie 2018".
§  2. 
Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018 z pozycji preliminarza Ws 9.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.