Akty korporacyjne

Podat.2019.3.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 23/2019
KRAJOWEJ RADY DO RADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie dofinansowania Pierwszej edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Podlaski Oddział KIDP

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na dofinansowanie Pierwszej edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Podlaski Oddział KIDP, która odbędzie się 14 marca 2019 r.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019 z pozycji preliminarza Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.