Dofinansowanie książki. - OpenLEX

Dofinansowanie książki.

Akty korporacyjne

Podat.2017.12.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 713/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie dofinansowania książki

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 1 części I załącznika do uchwały nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017 uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na dofinansowanie wydanej przez Podkarpacki Oddział KIDP książki pt.: "Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym".
§  2. 
Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2017, z pozycji preliminarza Ws9.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.