Akt korporacyjny

Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 626/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie dofinansowania inicjatywy Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP promującej zawód doradcy podatkowego

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 1 części I załącznika do uchwały nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 6100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) na dofinansowanie zakupu przez Podkarpacki Oddział KIDP imiennych wizytowników biurkowych promujących zawód doradcy podatkowego.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2017, z pozycji preliminarza Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.