Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 42/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie dofinansowania III Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych organizowanych przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na dofinansowanie III Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych organizowanych przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP, które odbędą się w dniach 13-16 czerwca 2019 r.
§  2.  Finansowanie, o którym mowa w § 1 pokryte zostanie:
a) w wysokości do 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) zł - z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019 z pozycji preliminarza Ws9;
b) w wysokości do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł - z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019 z pozycji preliminarza Ws4.
Kwoty dofinansowania wskazane w niniejszym paragrafie zostaną wypłacone pod warunkiem dokonania przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP szczegółowego rozliczenia wydatków.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.