Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 415/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie dofinansowania II Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego pt. "Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych"

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o dofinansowaniu II Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego pt. "Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych" organizowanej w dniach 15-16 czerwca 2019 r. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz patronatem i wsparciem medialnym Małopolskiego Oddziału KIDP, w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego oraz promocji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w wysokości do 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2019 rok z poz. Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.