Akty korporacyjne

Radc.2016.11.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 5/X/2016
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 19 listopada 2016 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2017 roku

Na podstawie art. 75b ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, 1064, 1255, 1224 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 1579), uchwala się, co następuje:
§  1. Do składu zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2017 roku deleguje się niżej wymienionych radców prawnych:
- Joanna Lemańska,
- Magdalena Śniegula.
§  2. Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.