Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych powołanych w podmiotach leczniczych resortu spraw wewnętrznych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 83/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych powołanych w podmiotach leczniczych resortu spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) i art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Deleguje się:
1)
kol. Anatola Aksiucika jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku,
2)
kol. Pawła Baruchę jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach,
3)
kol. Pawła Doczekalskiego jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie,
4)
kol. Stanisława Hapyna jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Ciechocinku,
5)
kol. Zbigniewa Markiewicza jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze,
6)
kol. Barbarę Polek jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Jeleniej Górze,

7)
kol. Jacka Tętnowskiego jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.