Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) i art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej:
1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie - kol. Tomasza Gorczyńskiego
2) Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Ciechocinku - kol. Stanisława Hapyna
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.