Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 132/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych powołanych w podmiotach leczniczych resortu spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się kol. Urszulę Gozdalską- Słowik jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Złocieńcu.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.