Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do udziału w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz art. 100 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się Grzegorza Mazura jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do udziału w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w charakterze obserwatora.
§  2.  Traci moc uchwała nr 48/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do udziału w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.