Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 84/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) i art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.160, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się kol. Wiesława Wawrzyniaka jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.