Lekarz.2017.12.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 247/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) i art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się Monikę Porowską jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym z siedzibą w Gostyninie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.