Akty korporacyjne

Podat.2020.1.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w posiedzeniu New Tax Professional Group organizowanego przez CFE Tax Advisers Europe

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) Bartosza Kubistę - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej; do udziału w posiedzeniu New Tax Professional Group organizowanego przez CFE Tax Advisers Europe, które odbędzie się w dniach 6-7 lutego 2020 r. w Mediolanie.
§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020, z pozycji preliminarza Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.