Rewid.2018.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2474/45A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie delegacji na podróż zagraniczną

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 4 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na uczestnictwo poniżej wskazanej osoby w posiedzeniu Audit and Assurance Policy Group Accountancy Europe, które odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w Londynie, w Wielkiej Brytanii i deleguje tę osobę do odbycia podróży służbowej w tym zakresie.
§  2.  Polską Izbę Biegłych Rewidentów na spotkaniu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, będzie reprezentować Anna Kazirod, członek Komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałą Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.